Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1061 Прието с Протокол № 43/21.02.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:
1. Декларира, че елементите на подземната техническа инфраструктура под обект на интервенция: Път II-23 Русе – Кубрат от км 0+030 до км 21+550, с обща дължина 21,520 км, област Русе, в частта, която преминава през с. Червена вода и регулацията на с. Ново село са напълно изградени и/или реконструирани към момента на кандидатстване за финансиране и не се предвижда планово изграждане или реконструкция на съществуващата подземна инфраструктура за период от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)