Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1061

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1061
Прието с Протокол № 50/21.07.2006 г.
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, ОбС – Русе реши:

1. Дава съгласие Община Русе да разработи проект и кандидатства пред Програма ФАР за финансиране създаването на “Дневен център” за хора с тежки личностови разтройства с наркотична зависимост, в общински нежилищен имот – сграда, находяща се на ул. “Черни връх” 24, описана в АОС № 3439/2000 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/