Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1062 Прието с Протокол № 39/13.09.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 3, ал. 5 на същия член, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, на обособена част от имот – публична общинска собственост, с площ от 9,00 кв. м., разположена на първи етаж в двуетажна масивна сграда, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.362.4, със застроена площ на цялата сграда – 588,00 кв. м., с предназначение – Сграда за образование, разположена в поземлен имот  с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.362,  с административен адрес: гр. Русе, ж. к. „Изток“, ул. „Измаил“ №2, описана в Акт за публична общинска собственост (АПОС) №7125/16.12.2013 г., предоставена за управление на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – гр. Русе, която част се отдава под наем като книжарница,  с начална тръжна месечна наемна цена – 26,00 лв. (Двадесет и шест лева) без включен ДДС.

 2. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, на обособена част от имот – публична общинска собственост, с площ от 13,25 кв. м., разположена на първи етаж в двуетажна масивна сграда, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.362.4, със застроена площ на цялата сграда – 588,00 кв. м., с предназначение – Сграда за образование, разположена в поземлен имот  с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.362,  с административен адрес: гр. Русе, ж. к. „Изток“, ул. „Измаил“ №2, описана в Акт за публична общинска собственост (АПОС) №7125/16.12.2013 г., предоставена за управление на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – гр. Русе, която част се отдава под наем като училищен бюфет,  с начална тръжна месечна наемна цена – 49,00 лв. (Четиридесет и девет лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)