Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1062 Прието с Протокол № 39/19.06.2014 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет реши:

1. Освобождава д-р Пламен Емилов Кожухаров като член на Постоянната комисия по култура и религиозни въпроси, като на негово място избира Диана Стефанова Калинова.
2. Освобождава Диана Стефанова Калинова като член на Постоянната комисия по младежта и спорта, като на нейно място избира д-р Пламен Емилов Кожухаров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)