Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1062 Прието с Протокол № 43/21.02.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 от ЗПСК и чл. 3, т. 3 и чл. 7, т. 11 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на ОбС – Русе, Общински съвет – Русе реши:
1. Допълва Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2019 г., приет с Решение №1045/24.01.2019 г., Приложение №2 с точка 2.13:
„Реална част от масивна триетажна сграда, със застроена площ 85 кв.м. /осемдесет и пет квадратни метра/, заедно с 5% /пет процента/ ид.ч. от общите части на сградата, разположена на първи етаж със самостоятелен вход от източната част на сградата, състояща се от книжарница, склад, предверие и сервизни помещения, изградена в поземлен имот №502.554 /номер петстотин и две точка петстотин петдесет и четири/, кв. 41 /квартал четиридесет и едно/ по регулационния план на с. Ново село, Община Русе, предмет на АОС №8183/20.04.2017 г.
2. Открива процедура за приватизация на „Реална част от масивна триетажна сграда, със застроена площ 85 кв.м. /осемдесет и пет квадратни метра/, заедно с 5% /пет процента/ ид.ч. от общите части на сградата, разположена на първи етаж със самостоятелен вход от източната част на сградата, състояща се от книжарница, склад, предверие и сервизни помещения, изградена в поземлен имот №502.554 /номер петстотин и две точка петстотин петдесет и четири/, кв. 41 /квартал четиридесет и едно/ по регулационния план на с. Ново село, Община Русе, предмет на АОС №8183/20.04.2017 г.
3. Упълномощава Кмета на общината с правата и задълженията на „възложител”, съгласно „Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)