Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1062

Прието с Протокол № 53/16.12.2010 г.

На основание чл.21, ал. 1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.6 и чл.9 от ЗМДТ и чл.79 от АПК, Общинският съвет реши:

Приема Наредба за допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:
§ 1. В чл. 8, ал. 1 заменя думата „граждани” с „лица”.
§ 2. Създава нова алинея 6 в чл. 16 със следния текст: „Не се събира такса за сметосъбиране, сметоизвозване и депо за имотите публична общинска собственост, в това число паркове, спортни игрища, площадки и други, използвани за обществено полезна дейност или предоставени на юридически лица с нестопанска цел с общественополезна дейност.”
§ 3. Старите алинеи 6, 7 и 8 на член 16 стават съответно алинеи 7, 8 и 9.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата влиза в сила от 01.01.2011 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)