Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1063 Прието с Протокол № 39/13.09.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 16, ал. 2 от ЗНИ и чл. 4, ал. 1 от ППЗНИ, Общински съвет – Русе реши:

            Дава предварително съгласие Община Русе да проведе процедура, регламентирана в ЗНИ и ППЗНИ, насочена към продажба, без провеждане на търг или конкурс, на следния имот – общинска собственост:

–  поземлен имот с идентификатор 63427.85.50, по Кадастралната карта (КК) на гр. Русе, Община Русе, с площ 2 115 кв. м., с трайно предназначение – урбанизирана, с начин на трайно ползване – друг вид поземлен имот, без определено стопанско предназначение описани в Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 10543 от 10.08.2022 г.  (вписан под № 99, т. 30 н.д. № 6205, вх. рег. 10553/18.08.2022 г. по описа на Службата по вписвания – Русе);

в полза на „ВИТТЕ Аутомотив България“ ЕООД, ЕИК 200292065, при условие, че в полза на дружеството бъде издаден сертификат за инвестиции – клас „А“ или за приоритетен инвестиционен проект от Министъра на икономиката или оправомощено от него лице, по реда на ЗНИ и ППЗНИ, с мерки за насърчаване на инвестициите по чл. 22а, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 3 от ЗНИ, които да подлежат на осъществяване в посочения имот.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)