Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1063 Прието с Протокол № 43/21.02.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №36/10.01.2019 г. на Комисията по общинска собственост, скица-проект за придаваемо място по улична регулация, във връзка със Заповед №РД-01-3174/22.11.2018 г. на Кмета на Община Русе за одобряване на ПУП-ИПР на УПИ XI-1725 в кв. 26 по регулационния план на село Николово, Община Русе, Общинският съвет реши:
1. Обявява придаваем терен от 25 кв.м. по улична регулация от ПИ №7144 – ул. „Липник“, село Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, придаван към УПИ XI-1725 в кв. 26, съобразно предвижданията на ПУП-ИПР, одобрен със Заповед №РД-01-3174/22.11.2018 г. на Кмета на Община Русе, за частна общинска собственост.
2. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 25 кв.м. по улична регулация от ПИ №7144 – ул. „Липник“, приобщен към УПИ XI-1725 в кв. 26 по регулационния план на село Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе на Тодор Димитров Даков, след заплащане на Община Русе цена в размер на 361,00 лева (триста шестдесет и един лева) и дължимите данъци и такси.
3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)