Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1063

Прието с Протокол № 53/16.12.2010 г.
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 66, ал.1 от ЗМДТ и чл.14, ал.1 от Наредба № 16 на ОбС-Русе , Общинският съвет реши:
1. Приема промяна на план-сметката за разходване на ТБО за 2010 година, приета с Решение № 758/14.12.2009 г., променена с Решение № 916/17.06.2010 г., отразена в приложеното Приложение 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)

Прил. 2 било става
  1. За осигуряване на съдове за битови отпадъци 158 618 158 618
         1.1. гр. Русе и кварталите       49 908 49 908
      1.1.1.  гр. Русе – кошчета 30 000 30 000
1.1.2. гр. Русе – съдове 0 0
       1.1.3.   Долапите 4 382 4 382
1.1.4. Средна кула 14 014 14 014
1.1.5. ДЗС 1 512 1 512
1.1.6. Чифлика 0 0
         1.2. За кметствата         108 710 108 710
      1.2.1. Мартен 22 134 22 134
      1.2.2. Николово 14 784 14 784
      1.2.3. Тетово 7 392 7 392
      1.2.4. Ново село 6 412 6 412
      1.2.5. Сандрово 2 982 2 982
      1.2.6. Червена вода 9 842 9 842
      1.2.7. Хотанца 2 982 2 982
      1.2.8. Просена 3 962 3 962
      1.2.9. Семерджиево 1 302 1 302
     1.2.10. Басарбово 9 352 9 352
     1.2.11. Долно Абланово 2 982 2 982
     1.2.12. Ястребово 2 492 2 492
     1.2.13. Бъзън 22 092 22 092
2. Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до
депата 132 198 132 198
2.1. Изграждане на площадки за разполагане на контейнери 30 000 30 000
2.2. гр. Русе – събиране на битови отпадъци /за периода 16-31.12.09 г./   100 920 100 920
2.3. с. Бъзън (за периода 16 – 31.12.2009 г.)     928 928
2.4. с.о. ДЗС (за периода 16 – 31.12.2009 г.)     350 350
3.  Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експл.
 и закриване на депата на територията на общ. Русе 2 533 385 2 368 236
3.1. Закриване и мониторинг на клетки на Регионално депо Русе 760 462 760 462
3.2. Експлоатационни разходи за регионално депо Русе      
   /за периода 16-31.12.09 г./       32 789 32 789
3.3. Изготвяне на инвестиционен проект за рекултивация на 1-ва клетка      
  за неопасни отпадъци на Регионално депо – Русе   70 000 70 000
3.4. Експлоатационни разходи за старо сметище      
  (съществуващо депо за битови отпадъци – Русе)   30 000 30 000
        3.5. За селски сметища       272 000 272 000
      3.5.1. Закриване и мониторинг на селско сметище с. Бъзън 250 000 250 000
3.5.2. Поддържане на незакрити селски сметища – Община Русе 22 000 22 000
3.6. Резерв за бъдещи дейности 1 368 134 1 202 985
4. Почистване на уличните платна, площадите,алеите, 
парковете и други територии за обществено ползване 592 000 757 149
4.1. Почистване на замърсени с отпадъци площи на тер. на община Русе 200 000 200 000
        4.2. Издръжка на звено „Контрол“       66 000 66 000
             4.3. За поддържане на чистотата на части от гл. пътища от републ.    
  от пътна мрежа, които са и част от уличната мрежа на гр. Русе 200 000 200 000
4.4. Издръжка на „Изпълнител-общ работник“ в населените  места 126 000 126 000
4.5. За дейности по почистване на озеленени терени за широко обществено
  ползване           0 165 149
  ОБЩО           3 416 201 3 416 201