Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1064 Прието с Протокол № 39/13.09.2022 г.

  На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, чл. 14, ал. 2 и ал. 5 на Наредба № 28 на Общински съвет-Русе, Общински съвет – Русе реши:

I. Дава съгласие за провеждането на публично оповестен конкурс по реда на Наредба № 28 за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Русе, Закона за физическото възпитание и спорта и Правилника за приложението му, за отдаването под наем за срок от десет години на поземлен имот с идентификатор 63427.1.280 /шест, три, четири, две, седем, точка, едно, точка, две, осем, нула/,  с площ от 2 057 кв. м. /две хиляди петдесет и седем кв. м./, с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, с начин на трайно ползване „За плувен басейн“ и построените в него сгради:

1.           Сграда с идентификатор 63427.1.280.1, със застроена площ 88 кв. м., брой етажи един, предназначение Спортна сграда, база;

2.           Сграда с идентификатор 63427.1.280.2, със застроена площ 30 кв. м., брой етажи един, с предназначение Спортна сграда, база,

находящ се на адрес: гр. Русе, ж. к. Локомотив, ул. Цветница № 6, стадион „Локомотив“, описан в АЧОС № 5408/12.05.2008 г. 

II. Определя начална наемна цена на месец в размер на 1 424.00 лв. (хиляда четиристотин и двадесет и четири лева), без ДДС, определена от независим оценител на недвижими имоти.

III. Конкурсни условия:

  1. Начална конкурсна месечна наемна цена – не по-ниска от 1 424.00.00 лв. (хиляда четиристотин двадесет и четири лева), без включен ДДС.

Максимален брой точки за критерия – 40;

  • Инвестиция в обекта за ремонт на стойност не по-малка от 125 000 лв. (сто и двадесет и пет хиляди лева), без ДДС. След прекратяване на договора за наем инвестицията остава в полза на Община Русе, без същата да дължи възстановяване на направените разходи или друго обезщетение.

Максимален брой точки за критерия – 35;

  • Срок за изпълнение на инвестицията по т. 2 – не по-дълъг от 30 (тридесет) месеца от сключване на договора за наем.

Максимален брой точки за критерия – 25;

IV. Оценка на конкурсните условия

1. Брой точки за размера на предложената конкурсна месечна наемна цена

             офериран размер на конкурсната месечна наемна цена

Х1 =      _____________________________________________________            х 40

             максимално офериран размер на конкурсната месечна наемна цена

2. Брой точки за предлагана инвестиция в обекта

                                 оферирани инвестиции в обекта

Х2 =  ________________________________________________________      х 35

                         максимално оферирани инвестиции в обекта

3. Брой точки за предлаган срок за изпълнение на инвестициите в обекта

                  минимално офериран срок за инвестиция

Х3 =  _____________________________________________________        х  25

                   офериран срок за инвестиция

V. Оценка и класиране на офертите:

Оценяването на офертите на всички допуснати в конкурса кандидати се определя от получения общ бал, представляващ сбор от бала за всеки критерий по следната формула:

Х = Х1 + Х2 + Х3, където:

Х – Общ бал. Максимален общ бал = 100 точки;

Х1 – Брой точки за размера на предложената конкурсна месечна наемна цена;

Х2 – Брой точки за инвестиции в обекта;

Х3 – Брой точки за срок за реализация на предлаганите инвестиции в обекта.

Класирането на офертите се извършва на базата на получения общ бал.

Класирането се осъществява по възходящ ред на получения общ бал, като на първо място се класира офертата с най – висок общ бал. За нуждите на конкурсната процедура, всички дробни числа, които могат да се получат при прилагане на формулите по т. IV и т. V да се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

При равен брой точки, класиран по-напред е кандидатът, предложил по – висок размер на конкурсната месечна наемна цена.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)