Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1064 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г., поправено с Решение № 1126/11.09.2014 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.127, ал.6 и чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, чл.31, ал.3, т.4 от Наредба №8/2001г. за обхвата и съдържанието на устройствените планове и схеми и т.7.4, във връзка с т.2 от Приложение №1 към чл.68, ал.1 от Наредба №8/2001г. за обхвата и съдържанието на устройствените планове и т.3 от решение № 231/12.06.2008 г. на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Одобрява план за велосипедна мрежа като допълнение към план-схемата на комуникационно-транспортната система, неразделна част от Общия градоустройствен план на гр. Русе.
2. Одобрява първи етап – 14 километра велосипедна мрежа на територията на гр. Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)