Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1064 Прието с Протокол № 43/21.02.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §8, ал. 2, т. 1 и ал. 3, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ПЗР от ЗУТ, с цел прилагане на регулацията, Протокол №35/29.11.2018 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за установяване придаваемите части по улична и дворищна регулация към и от УПИ XIII-6 в кв. 1 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе, Общински съвет – Русе реши:
1. Да се придадат 23,279 кв.м. по дворищна регулация от общинския УПИ XIV-5 към УПИ XIII-6 в кв. 1 по плана на селото, собственост на Владимир Бенков Симеонов, на стойност 353,00 лева без данъци и такси.
2. Да се придадат 15,098 кв.м. по дворищна регулация от УПИ XIII-6 в кв. 1 по плана на селото, собственост на Владимир Бенков Симеонов, към УПИ XIV-5 в кв. 1, собственост на Община Русе, на стойност 337,56 лева без данъци и такси.
3. Да се придадат 8,453 кв.м. от УПИ XIII-6 в кв. 1 по плана на селото, собственост на Владимир Бенков Симеонов, към ПИ №0.996, представляващ улица „Боримечка“, собственост на Община Русе, на стойност 157,68 лева без данъци и такси
и доплащане от Община Русе на Владимир Бенков Симеонов цена в размер на 142,24 лв. (сто четиридесет и два лева и двадесет и четири стотинки) и дължимите данъци и такси, след погасяване на насрещните плащания чрез прихващане до размера на по-малкото задължение.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)