Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1064

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1064
Прието с Протокол № 50/21.07.2006 г.
На основание чл. 21 ал. 1 т. 9 от ЗМСМА и чл. 20 ал. 1 т. 1 от Наредба № 9 и във връзка с чл. 30 ал. 2 от Наредба № 9 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Освобождава Йорданка Костадинова Петрова като ликвидатор на “КАРЕ” ЕООД в ликвидация, считано от 13.07.2006 г. 2. Назначава за ликвидатор на “КАРЕ” ЕООД в ликвидация, Наташа Иванова Игнатова и възлага на кмета на Община Русе да сключи договор с конкретно определени правомощия на ликвидатора, съгласно чл. 266 от ТЗ и Наредба № 9 на Общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/