Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1064

Прието с Протокол № 53/16.12.2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал.1, т.5 от ЗМСМА, чл. 17, ал.2, т. 4 и чл. 27, ал.4 от Закона за културното наследство, чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.10, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет Русе, Общинският съвет реши:

1. Приема Правилник за устройството и дейността на Общински културен институт Художествена галерия – Русе, съгласно приложение № 1 със следното допълнение: в чл.14, т.1 се добавя текста: „като делегирана държавна дейност”.
2. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно за управление на Общински културен институт Художествена галерия – Русе, имот, публична общинска собственост, имот с идентификатор 63427.2.1907.12, находящ се в град Русе, ул. Борисова № 39 (№ 45 по запис в АОС), кв.207. ПИ 4969, представляващ сглобяема едропанелна сграда, изложбена зала с площ от 1420 кв. м., на един етаж и изграден избен етаж, построена през 1979 г., предмет на АПОбС № 1601 от 02.10.1997 г.
3. Упълномощавам Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор, съгласно решението на Общинския съвет.
4. Задължава Кмета на Община Русе да изпрати копие от настоящото решение на Общински съвет – Русе в дирекция “Културно наследство” при Министерство на културата на Република България.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)