Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1065 Прието с Протокол № 39/13.09.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.2, чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост и чл.15, ал.6 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет-Русе, чл. 1, т. 2, чл. 2, ал. 1, т. 19, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба № 2 на Общински съвет-Русе за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

I. Дава съгласие да се отдадат под наем, за срок от десет години, при спазване на изискванията на чл. 305, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, на СК ДЖУ ДЖИЦУ „ХЕЛИОС“, ЕИК 206677751, 3 /три/ броя самостоятелни имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Русе, ул. „Проф. Димитър Баларев“ № 2, в застроен поземлен имот с идентификатор 63427.7.771 по КККР на гр. Русе, за който е издаден АЧОС № 8096 от 12.08.2016 г., представляващи самостоятелни обекти, разположени на 2-ри етаж в масивна сграда с идентификатор 63427.7.771.3, със застроена площ от 1 271 кв. метра, триетажна, с предназначение „Сграда за образование“, представляваща учебен корпус, както следва:

1.  Самостоятелен обект с идентификатор 63427.7.771.3.13, със застроена площ 59.00 кв. м, с предназначение: „Друг вид самостоятелен обект в сграда“, при месечна наемна цена в размер на 43 лева, без ДДС,

2.  Самостоятелен обект с идентификатор 63427.7.771.3.14, със застроена площ 59.00 кв. м, с предназначение: „Друг вид самостоятелен обект в сграда“, при месечна наемна цена в размер на 43 лева, без ДДС,

3.  Самостоятелен обект с идентификатор 63427.7.771.3.15, със застроена площ 78.00 кв. м, с предназначение: „Друг вид самостоятелен обект в сграда“, при месечна наемна цена в размер на 57 лева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)