Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1065 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 2, т. 1, чл. 32а, чл. 34 б, ал. 1, 2, 3 и 4; § 11г от ДР на ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите, чл.7, т.20 от Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол, Общинският съвет реши:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на дела от общинското участие в капитала, представляващ сто на сто от вписания капитал на ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 2 – Русе – ЕООД(ДКЦ – 2 – Русе ЕООД) регистрирано по фирмено дело 1895/1999 на Русенски окръжен съд, с Решение №3290/13.12.1999г, ЕИК: 117115660, код НКИД: 8512 дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ, адрес гр.Русе, ул.Рига 35.
2. Начална тръжна цена – 2 942 хил. лв.
3. Стъпка на наддаване – 50 хил. лв.
4. Депозит за участие в търга – 100 хил.лв, който се внася в срок до 17 работни дни от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник” чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
5. Начин на плащане – предложената цена от купувача се заплаща изцяло до дена на подписване на договора за продажба.
6. Утвърждава тръжната документация(Приложение 2) при следните задължителни условия, включени в проекта на договора за продажба:
6.1. Приватизираното търговско дружество е длъжно да извършва най-малко три от изброените лечебни дейности по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за лечебните заведения. Видовете дейности, осъществявани от приватизираното лечебно заведение, не могат да са по-малко от определените в Националната здравна карта.
6.2.Недвижимото имущество на ДКЦ – 2 – Русе ЕООД запазва предназначението, което е имало към момента на обявяване на процедурата за приватизация за срок от 15 години.
6.3. По договорите с наемателите в бившата общинска част от сградата да се осигуряват за срок от 15 години наемни условия не по-лоши от съществуващите към момента на обявяване на процедурата за приватизация.
6.4. При продажба на дялове на приватизираното дружество приобретателят има задълженията по т.6.1, 6.2 и 6.3.
6.5. Купувачът не може да прехвърля придобитите по договора дялове от капитала на приватизираното дружество без разрешение на Общински съвет Русе, ако не е изпълнил задълженията си по приватизационния договор за плащане на покупната цена или не е уредил окончателно просрочените публични задължения на приватизираното дружество, както и просрочените задължения за изплащане на трудови възнаграждения.
7. При неизпълнение на изброените в т.6 или на други задължения, поети от купувача в приватизационния договор или от лицето по т.6.4., приватизационният договор или договорът за продажба се разваля и купувачът дължи неустойка в размер 100 на сто от покупната цена. Неустойката не може да се намалява поради прекомерност.
8. Преди извършване на действията за разваляне на приватизационен договор задължително се предявяват всички дължими по него неустойки.
9. Следприватизационният контрол по изпълнение на договора за продажба се осъществява от Комисията за приватизация и следприватизационен контрол(КПСК) на основание чл.9, т.18 от Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на Общински съвет Русе.
10. Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и обществени поръчки”, пл. Свобода 6. Цената на тръжната документация е 1200 лв с ДДС и се заплаща по банков път или в офиса на „ТБ Инвестбанк” АД клон Русе, в центъра за административни услуги и информация.
11. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”.
12. Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 20 работни дни, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”.
13. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден след закупуване на тръжни книжа и предварителна заявка, в срок до 16,00 часа на 19-ия работен ден включително от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.
14. Търгът да се проведе на 24-ия работен ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” в 17,30 часа в заседателната зала на третия етаж на община Русе, пл. Свобода 6.
15. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от общинска администрация, съгласно чл. 7, т. 20 от Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол, която да организира и проведе търга.
16. Всеки член на тръжната комисия да получи възнаграждение за дейността си в размер на 50 лв. плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.
17. Възлага на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.
18. Възлага на Кмета на Община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в търга, да издаде заповед за спечелилия търга участник и да сключи приватизационен договор за покупко-продажба с него.
19. При непровеждане на търга да се проведе повторен търг 17 работни дни след първата дата от 17,30 часа на същото място и при същите условия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)