Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1065 Прието с Протокол № 43/21.02.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 12, ал. 2 от Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:
Утвърждава, както следва:
1. Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, включващ 1 599 броя апартаменти и 142 броя къщи.
2. Списък №2 на общинските жилища от ведомствения фонд, включващ 44 броя апартаменти и 2 броя апартаменти – защитени жилища.
3. Списък №3 на общинските жилища от резервния фонд, включващ 143 броя жилищни имота.

Изтеглете цялото решение от тук!

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)