Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1065

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1065
Прието с Протокол № 50/21.07.2006 г.
На основание чл. 22 ал. 1 от ЗМСМА, чл. 21 ал. 1 т. 13 от ЗМСМА и във връзка с чл. 74 ал. 1 т. 8 от ЗУТ и във връзка с & 7 ал. 1 т. 4 от ЗМСМА, ОбС – Русе реши:

Прави следните промени в Наредба № 3 на ОбС – Русе:
1. Изменя чл. 4 от Наредба № 3, приета с Решение № 35 по протокол № 4/24.01.1992 г.
Чл. 4 /1/ “Възстановяването на благоустройствените терени, зелени площи, улични платна, тротоари и други се извършва от Общинско предприятие “Пътно поддържане и сигнализация” или от Възложителя.
/2/ Възстановяването на благоустройствените терени, зелени площи, улични платна, тротоари и други се извършва след Заповед за временна организация на движението /ВОД/, а в случаите, в които не се изисква ВОД, след писмено уведомление на общинската администрация и след като:

1. Възложителят сключи договор с Община Русе и внесе по нейна сметка сумата, необходима за възстановяване на съответния участък и ВОД. Тази сума се изчислява съобразно технологията за пътно строителни дейности и единични цени за отделните видове строително монтажни работи /СМР/ по приложение № 1.

2. В случай, че възложителят не сключи договор по т. 1 следва да внесе в Община Русе гаранция за качествено изпълнение на възстановителните работи /банкова гаранция или парична сума по сметка на Община Русе/ за срок от една година, в размер на 30 % от стойността на СМР за възстановяване. Гаранцията се възстановява след констативен протокол, подписан от възложител и упълномощен представител на общинска администрация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/