Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1065

Прието с Протокол № 53/16.12.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.2 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена на Министерство на образованието, младежта и науката и експертно становище на началника на Регионалния инспекторат по образование, Общинският съвет реши:

1. Изменя Решение № 982, прието с Протокол № 49 /16.09.2010 г.на ОбС Русе, както следва:

По т. 1
Било:

ОУ “Отец Паисий”гр. Мартен
Клас Бр. ученици Разлика до минималния
Брой по Наредба №7 Размер на допълнителни
средства в лв. до края
на 2010 г.
V 32 4 236
Всичко 32 4 236

Става:

ОУ “Отец Паисий” гр. Мартен
Клас Бр. ученици Разлика до минималния
Брой по Наредба №7 Размер на допълнителни
средства в лв. до края
на 2010 г.
V 30 6 236
Всичко 30 6 236

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)