Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1066 Прието с Протокол № 39/13.09.2022 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал. 2 и чл. 14, ал.6 от Закона за общинската собственост, чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.19, чл.3, чл.4 и чл.5 от Наредба № 2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от десет години, при спазване на изискванията на чл. 305, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, на Спортен клуб по корабомоделен спорт „ЗМС Иван Маринов“, ЕИК 205875827, самостоятелен обект – частна общинска собственост, с идентификатор 63427.7.771.3.16,  разположен в сграда с идентификатор 63427.7.771.3, с предназначение „Сграда за образование“, в имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.7.771, за който е издаден АЧОС № 8096 от 12.08.2016 г. Самостоятелният обект е със застроена площ 101.00 кв. м, с предназначение „Друг вид самостоятелен обект в сграда“,  с адрес: гр. Русе, ул. „проф. Димитър Баларев“ № 2, ет. 2. Обектът се предоставя под наем срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 74,00 лв., без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)