Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1066 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г.

На основание чл.21,  ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.51, ал. 2, изр. второ, чл.52, чл.53 и чл.55 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.154, ал.1, т.2 и чл.156, ал.1 от Търговския закон (ТЗ), и чл.124 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), Общинският съвет реши:
 
1.Отписва от баланса на „Обреден дом” ЕООД активи с балансова стойност към 30.06.2014 г. в размер на 269 491,47 лева, в т.ч. сгради – 149 780,03 лева, машини и оборудване – 66 734,42 лева, транспортни средства – 9 039,08 лева, офис оборудване – 14 307,65 лева, съоръжения – 17 667,11 лева, компютърна техника – 3 181,88 лева, други ДМА – 3 944,48 лева, програмни продукти – 1 200,89 лева и други – 3 635,93 лева.
2.Включва в баланса на Община Русе получените от „Обреден дом” ЕООД активи с балансова стойност към 30.06.2014 г. в размер на  269 491,47 лева, в т.ч. сгради – 149 780,03 лева, машини и оборудване – 66 734,42 лева, транспортни средства – 9 039,08 лева, офис оборудване – 14 307,65 лева, съоръжения – 17 667,11 лева, компютърна техника – 3 181,88 лева, други ДМА – 3 944,48 лева, програмни продукти – 1 200,89 лева и други – 3 635,93 лева.
3.Прекратява дейността на общинското търговско дружество „Обреден дом” ЕООД и открива процедура по ликвидацията му, считано от 01.09.2014 г.
4.Определя за ликвидатор на „Обреден дом” ЕООД Андрей Стефанов Стефанов, читано от 01.09.2014 г., и възлага на Кмета на Община Русе да сключи договор с ликвидатора, съгласно изискванията на ТЗ и Наредба №9 на Общински съвет – Русе.
5.Определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 3 (три) минимални работни заплати.
6.Определя срок за извършване на ликвидацията до 12 месеца, считано от 01.09.2014 г.
7.Освобождава от длъжност управителя на „Обреден дом” ЕООД Михаил Павлов поради прекратяване на дружеството, считано от 01.09.2014 г.
8.Създава, считано от 01.09.2014 г., Общинско предприятие „Обреден дом – Русе”, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Тома Кърджиев” № 4, с предмет на дейност:
8.1.Управление, стопанисванеи поддържане на гробищните паркове „Чародейка” и „Басарбово” и прилежащите към тях сгради и съоръжения, както и имуществото, предоставено на предприятието с решение на Общински съвет – Русе;
8.2.Организиране и извършване на услуги, свързани с радостните и траурни обреди, и осигуряване на съпътстващите ги реквизити, символи, стоки и аксесоари;
8.3.Събиране и отчитане на гробищните такси, определени в Закона за местните данъци и такси, и приходите от стоките и услугите, съпътстващи обредната дейност, по Наредба №16за определянето и администрирането на  местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
9.Приема Правилник за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Обреден дом – Русе”, неразделна част от настоящото решение.
10.Утвърждава организационно-управленска структура на Общинско предприятие  „Обреден дом – Русе”, с обща численост на персонала 47,5 бройки (Приложение №1);
11.Възлага на Кмета на Община Русе да утвърди щатно разписание на Общинско предприятие „Обреден дом – Русе”.
12.Предоставя за управление на ОП „Обреден дом – Русе” активи с балансова стойност към 30.06.2014 г. в размер на 5 314 743,12 лева, в т.ч. земя – 4 773 003,50 лева, сгради – 422 028,18 лева, машини и оборудване – 66 734,42 лева, транспортни средства – 9 039,08 лева, офис оборудване – 14 307,65 лева, съоръжения – 17 667,11 лева, компютърна техника – 3 181,88 лева, други ДМА – 3 944,48 лева, програмни продукти – 1 200,89 лева и други – 3 635,93 лева (Приложение №2).
13.Преминаването на активите по т. 1, 2 и 12 от настоящото решение да бъде отразено счетоводно.
14.Утвърждава план-сметка за 2014 г. на Общинско предприятие „Обреден дом – Русе” (Приложение №3).
15.Правата и задълженията по трудовите правоотношения, възникнали между „Обреден дом” ЕООД и съответните работници/служители, които ще бъдат назначени в ОП „Обреден дом – Русе” в рамките на определената численост, да се уредят при спазване изискванията на Кодекса на труда.
 
                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                           (засл. проф. В. Пенчев)
 
 
 
О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т  – Р У С Е
 
 
 
 
 
 
 
П Р А В И Л Н И К
 
 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ОБРЕДЕН ДОМ – РУСЕ”
 
 
Приет  с Решение №1066/17.07.2014 година
на Общински съвет – Русе
 
  
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
            Чл.1. Този правилник урежда статута, дейността, устройството и управлението на Общинско предприятие /ОП/ „Обреден дом – Русе”.
Чл.2. Общинското предприятие „Обреден дом – Русе” се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет – Русе.
Чл.3. Общинско предприятие „Обреден дом – Русе” е специализирано звено на бюджетна издръжка към Община Русе  и осъществява държавни, социални и стопански функции, свързани с организацията и извършването на официални семейни обреди – сватба, именуване, погребение и помен, както и празнично-обредна дейност на територията на Общината, свързана с традиционни, местни и календарни празници; стопанисване и управление на гробищните паркове на територията на град Русе и прилежащите към тях сгради и съоръжения;  събиране на такси за гробни места по ЗМДТ.
            Чл.4. Общинско предприятие „Обреден дом – Русе” не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на Общината и в рамките на предоставените му правомощия.
           
РАЗДЕЛ ІІ
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
 
Чл.5. Предметът на дейност на Общинско предприятие „Обреден дом – Русе” е:
1.Управление, стопанисванеи поддържане на гробищните паркове „Чародейка” и „Басарбово” и прилежащите към тях сгради и съоръжения, както и имуществото, предоставено на предприятието с решение на Общински съвет – Русе.
2.Организиране и извършване на услуги, свързани с радостните и траурни обреди, и осигуряване на съпътстващите ги реквизити, символи, стоки и аксесоари.
3.Събиране и отчитане на гробищните такси, определени в Закона за местните данъци и такси, и приходите от стоките и услугите, съпътстващи обредната дейност, по Наредба №16за определянето и администрирането на  местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
Чл.6. ОП „Обреден дом – Русе” извършва следните стопански дейности:
1.Определя ден и час за сключване на граждански брак и предоставя на младоженците декларации и заявления за сключване на граждански брак;
2.Организира и/или договаря производството и снабдяването на гражданите с необходимите реквизити, символи, потреби и аксесоари, свързани със семейните празници и обреди;
3.Осъществява дейности по организация на погребенията, в т.ч. определяне на гробищния парк, в който ще се извърши траурния обред и погребението или урнополагането, както и деня и часа на тези действия, като осигурява безплатно гробно място или урнов гроб за покойника;
4.Предоставя безплатни погребални услуги на граждани, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане, в рамките на гласуваните от Общински съвет – Русе бюджетни средства;
5.Предлага следните възмездни радостни услуги:
-провеждане на венчавка;
-организация и провеждане на сватбени тържества;
-продажба на сватбени аксесоари.
6.Предлага следните възмездни погребални услуги:
-изкопаване, спускане, заравяне и оформяне на гробно място;
-извършване на граждански ритуал при погребения и възпоменания;
-превоз на покойник;
-осигуряване на престой в камера;
-осигуряване на превоз за близките на покойник;
-отпечатване на некролози;
-изработване на портрети;
-ламиниране на некролози, снимки и документи;
-надпис на кръст и ленти на венец;
-осигуряване на керамични снимки за паметници;
-осигуряване на панели за гробници;
-поддържане на гробни места сезонно или целогодишно;
-почистване на гробни места еднократно;
-издаване на разрешение за строителни дейности и дейности по гробните места;
-подготовка, обличане и предаване на покойник;
-доставка на венци и цветя при погребение;
-предлагане на различни видове ковчези, надгробни знаци и всички видове траурни потреби, свързани с погребенията и възпоменанията
7.Води регистри на покойниците по гробищни паркове, парцели, редове и гробни места.
Чл.7. ОП „Обреден дом – Русе” може да разширява своята дейност само с решение на Общински съвет – Русе.
 
ГЛАВА ВТОРА
УПРАВЛЕНИЕ, ИМУЩЕСТВО И СТРУКТУРА
РАЗДЕЛ І
УПРАВЛЕНИЕ
 
Чл.8. (1) ОП „Обреден дом – Русе” се ръководи и управлява от Директор, избран след провеждане на конкурс.
(2) Кметът на Община Русе назначава Директора на ОП „Обреден дом – Русе” за срок от 3 /три/ години и утвърждава длъжностната му характеристика.
Чл.9. (1) Директорът планира, организира, координира и контролира дейността на ОП „Обреден дом – Русе”.
(2) В случай на отсъствие, със Заповед, Директорът на ОП „Обреден дом – Русе” възлага на работник/служител, зает в предприятието, да изпълнява дейности от компетентността на Директора, за периода на отсъствие. За заместването се уведомява Кметът на Общината.
(3) Директорът носи пълна отговорност за състоянието и дейността на предприятието.
(4) Методичното ръководство и контролът по изпълнение на дейността на ОП „Обреден дом – Русе” се осъществяват от Кмета на Община Русе и/или от ресорния заместник-кмет.
Чл.10. Трудовите функции на Директора на ОП „Обреден дом – Русе” са установени в длъжностната му характеристика.
Чл.11. Директорът назначава, преназначава и освобождава работниците и служителите на предприятието, утвърждава и изменя длъжностните характеристики на заетите в предприятието лица и изпълнява всички други правомощия на работодател по смисъла на Кодекса на труда.
Чл.12. Други правомощия на Директора на ОП „Обреден дом – Русе”, свързани с изпълнение на дейността на предприятието, се възлагат със Заповед на Кмета на Община Русе.
 
РАЗДЕЛ II
ИМУЩЕСТВО
 
Чл.13. ОП „Обреден дом – Русе” управлява предоставената му общинска собственост, определена в Приложение №2, което е неразделна част от Правилника.
 
РАЗДЕЛ III
СТРУКТУРА
 
Чл.14. Структурата на ОП „Обреден дом – Русе” и числеността на персонала са представени в Приложение № 1, което е неразделна част от Правилника.
Чл.15. (1) Длъжностното щатно разписание на ОП „Обреден дом – Русе” се утвърждава от Кмета на Община Русе, по предложение на Директора на ОП „Обреден дом – Русе”, в съответствие с приетата от Общински съвет – Русе структура и е в пряка връзка с целите и задачите, произтичащи от предмета на дейност на общинското предприятие.
(2) Всяка промяна в длъжностното щатно разписание се утвърждава от Кмета на Общината по предложение на Директора на ОП „Обреден дом – Русе” във връзка с възникнали нови обстоятелства в предмета на дейност, целите и задачите на общинското предприятие.
(3) Всяка промяна в длъжностното щатно разписание и в поименното разписание на длъжностите се представя в двуседмичен срок в отдел „Човешки ресурси” на Общината.
 
ГЛАВА ТРЕТА
ФИНАНСИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ
 
Чл.16. (1) ОП „Обреден дом – Русе” е второстепенен разпоредител на бюджетните средства на Общината и има самостоятелна бюджетна сметка.
(2) Общински съвет – Русе ежегодно утвърждава план-сметка на приходите и разходите на ОП „Обреден дом – Русе”.
Чл.17. (1) ОП „Обреден дом – Русе” се финансира от бюджета на Община Русе, след утвърждаване от Общински съвет – Русе.
 (2) Всички приходи, реализирани от дейността на ОП „Обреден дом – Русе”, постъпват в общинския бюджет.
Чл.18. На база на възложените задачи и дейности, Директорът на ОП „Обреден дом – Русе” изготвя мотивиран доклад за необходимите бюджетни средства за издръжка на предприятието, която внася в Община Русе в срок до определения в бюджетния календар на Общината за текущата година, за включване в проекта за бюджет на Община Русе за следващата година.
Чл.19. (1) ОП „Обреден дом – Русе” води самостоятелно счетоводство, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и указания на МФ. Счетоводната отчетност на ОП „Обреден дом – Русе” е елемент на консолидирания отчет на Община Русе.
(2) За изпълнението на бюджета се съставят месечни и тримесечни отчети, както и оборотни ведомости, които се представят в дирекция „Финансово стопански дейности”, отдел „Финансово-стопански” на Общината.
Чл.20. В края на всяко тримесечие и в края на годината Директорът на ОП „Обреден дом – Русе” представя на Кмета на Община Русе обобщен отчет за дейността на предприятието.
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§1. Настоящият правилник е приет на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 52 и  чл. чл. 53 от Закона за общинската собственост.
§2. За всички неуредени с този Правилник въпроси се прилагат общите разпоредби на действащото законодателство, наредбите и решенията на Общинския съвет.
§3. Настоящият правилник влиза в сила от 01.09.2014 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                           (засл. проф. В. Пенчев)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение №2
СПИСЪК
на активите, които се предоставят на
Общинско предприятие „Обреден дом – Русе“
Наименование
Балансова стойност,
лева
I.
Земя
1
Гробищен парк „Чародейка“, АПОС №6521/2011
3 149 226,30
2
Гробищен парк „Басарбово“, АПОС №4533/2005
1 614 915,20
3
ПИ, ул. „Тома Кърджиев“ 4, АПОС №4245/2004
8 862,00
ОБЩО
4 773 003,50
II.
Сгради и конструкции
1
Дом на покойника, ГП „Чародейка“, АПОС №6521/2011
104 049,70
2
Сграда, ул. „Тома Кърджиев“ 4, АПОС №4245/2004
168 233,86
3
Сграда портал (магазин за цветя), ГП „Чародейка“
48 813,92
4
Магазин 1и 2 БТУ, ул. „Отец Пайсий“ 3
7 746,30
5
Коридор БТУ, ул. „Отец Пайсий“ 3
2 942,66
6
Гаражна клетка, ГП „Чародейка“
1 848,53
7
Гараж за трактор, ГП „Басарбово“
9 699,13
8
Гараж товарен автомобил. ГП „Басарбово“
9 543,59
9
СТЕНА ЗА УРНИ, ГП „Чародейка“
47 563,77
10
Сграда работилница за ковчези, ГП „Чародейка“
1 779,07
11
Сграда каменоделска работилница, ГП „Чародейка“
865,74
12
Склад за материали, ГП „Чародейка“
3 874,72
13
Гаражна клетка, ГП „Чародейка“
570,04
14
Административна сграда, ГП „Басарбово“
13 873,07
15
Сграда денонощна охрана, ГП „Басарбово“
624,08
ОБЩО
422 028,18
III.
Машини и оборудване
1
Хладилник Беко TSE 1270
0,00
2
Хладилник Беко TSE 1270
0,00
3
Моторна коса Хускварна 323R
0,00
4
Усилвател за музикален инструмент
0,00
5
Синтезатор Ямаха
0,00
6
Климатик Басарбово
0,00
7
Система за видеонаблюдение
30,24
8
Снегорин Хускварна 8024STE
0,00
9
Моторен трион Хускварна 353
0,00
10
Моторна коса Хускварна 235 R
0,00
11
Климатик KFR 32 GW  БТУ
0,00
12
Климатик KFR25GW  БТУ
0,00
13
Моторна коса  232R
0,00
14
Климатик колона KFR120L/Wds Зала Ч-ка
0,00
15
Моторен трион STIHL
0,00
16
Система за СПВ Св.дом
0,00
17
Климатик Ч-ка
0,00
18
Система за сигурност БТУ
0,00
19
Система за сигурност  ГП Чародейка
0,00
20
Моторна коса 143 R II
0,00
21
Моторна коса Хускварна 333R
0,00
22
Климатик за Рено Мастер
0,00
23
Климатик Ч-ка
0,00
24
Верижен трион Хускварна 450 Е
33,06
25
Моторна коса Хускварна 535 R X
56,44
26
Касов апарат DATECS 55KL N DT 341195 БРУ
27,18
27
Касов апарат DATECS 55 KL N DT 341855 БТУ
36,22
28
Климатик M8R-R6-09HRN1 -каса
62,50
29
Касов апарат DATECS DP 50 KL DT 360210 м-н цветя Ч-ка
90,46
30
Хладилник за двама покойника
1 517,27
31
Касов апарат DATECS DP-55KL DT341877 канц. Ч-ка
117,58
32
Касов апарат DATECS DP-55KL DT341851 канц. Б-во
117,58
33
Касов апарат DP-50KL DT360197 м-н Б-во
117,58
34
Ножица жив плет 325HD60
305,88
35
Кафемашина вендинг автомат ZANUSSI
895,87
36
Трактор ТК80 с гребло
2 036,15
37
Касов апарат Datecs DP-05 KL Б-во бариера
250,00
38
Моторен трион Хускварна 435
441,00
39
Моторна коса Хускварна 135R
672,16
40
Багер булдозер ТК-80
0,00
41
Моторна коса Хускварна 135R
672,16
42
Бенз.косачка MOCULLOCH M53
453,94
43
Система за озвучаване на св.зала
1 496,15
44
Климатик колонен 3 бр. св.зали
0,00
45
Хладилник за двама покойника
6 305,00
46
Хладилник Беко
0,00
47
Климатик админ. 3 броя
0,00
48
Моторна коса Хускварна JET49H
0,00
49
Моторна коса Хускварна JET49H
0,00
50
ТОВАРАЧ С ОБРАТНА ЛОПАТА – КОЛЕСЕН
51 000,00
ОБЩО
66 734,42
IV.
Транспортни средства 
1
Автомобил Рено Мастър L3H2
0,00
2
Товарен камион Мерцедес Бенц 410 D
0,00
3
Катафалка Фолксваген Кади Макс
0,00
4
Товарен автомобил Мерцедес 308Д-самосвал
0,00
5
Опел Зафира 6+1 Р 27-97 АР
1 806,54
6
ПЕЖО ПАРТНЕР ХТ 1.9D/70
7 232,54
7
Катафалка Мерцедес 124 Р 5221 РС
0,00
8
Катафалка Мерцедес 250D Р 1998 РА
0,00
ОБЩО
9 039,08
V.
Офис оборудване 
1
Бюро дл.лице
117,63
2
Офис обзавеждане канцелария Чародейка
1 025,43
3
Офис обзавеждане канц. Чародейка ст.2
342,00
4
Офис оборудване-Управител
1 352,95
5
Офис оборудване счетоводство
2 482,46
6
Офис оборудване-гл.сч-л
953,02
7
Офис оборудванеЧародейка канцелария
1 163,73
8
Офис оборудване Басарбово канцелария
1 868,79
9
Офис оборудване Б-во стая ръководител
1 174,38
10
Офис обзавеждане БТУ
3 827,26
ОБЩО
14 307,65
VI.
Съоръжения 
1
Алея Ново Гробище
971,43
2
Алеи 1 и 2 Ново Гробище
1 630,06
3
Алея 1 Ново Гробище
416,80
4
Алея 2 Ново Гробище
357,88
5
Подходи и паркинг Ново Гробище
2 463,40
6
Водопровод Ново Гробище
221,97
7
Водопровод Ново Гробище
279,68
8
Ограда Ново Гробище
311,68
9
 Ограда Чародейка
185,13
10
 Ограда Чародейка
7 137,78
11
Ограда Ново Гробище
1 020,60
12
Ел.инсталация към хлад.ремарке
502,40
13
Ел.инсталация каменод.р-ца
46,54
14
Мрежа ниско напрежение
0,00
15
Парова инсталация Басарбово
1 206,77
16
UPS парова инсталация 
1,29
17
Вътрешна газова инсталация БТУ
413,70
18
Дограма БТУ
500,00
19
Хладилно ремарке за съхр. на трупове
0,00
20
Парова инсталация магазин и гробари
0,00
21
UPS парова инсталация
0,00
ОБЩО
17 667,11
VII.
Компютърна техника
1
Комп.с-ма ТРЗ
0,00
2
Монитор 17″
0,00
3
Монитор 19″
0,00
4
Монитор 19″
0,00
5
Мултиф.коп.маш Коника Минолта
0,00
6
Режещ плотер
0,00
7
Компютърна система Ч-ка
0,00
8
Принтер Canon LBP 5050
0,00
9
МФУ Ксерокс 3045 с ламиниращо у-во Хама
0,00
10
Лазерен принтер ОКI C110 с гилотина HAMA
0,00
11
Компютърна система с монитор22″ и WIN7
0,00
12
Компютърна с-ма с монитор и Win7
138,13
13
Преносим компютър Тошиба
315,47
14
Комп.с-ма сървър Леново
273,24
15
Комп.с-ма сч-во
369,00
16
Компютърна с-ма ДЕЛ 270МТ-сървър
486,95
17
Преносим компютър Фуджицу
484,37
18
НЗУ 650VA
262,52
19
КС с монитор Lenovo,Win7Pro&Win8Pro
852,20
20
Монитор PHILIPS
0,00
21
Компютърна система Б-во
0,00
22
Компютърна система
0,00
23
Лазерен принтер БТУ
0,00
24
Компютърна система Ч-ка
0,00
ОБЩО
3 181,88
VIII.
Други ДМА
1
Бариера хидравлична
0,00
2
Светеща реклама
0,00
3
Пердета
0,00
4
Вана за превоз на ковчези
0,00
5
С-ма за затопляне обезвъздушители парно
5,23
6
Цифров фотоапарат Сони
40,44
7
Информационно табло
174,25
8
Ролетна врата за гараж трактор
875,00
9
Ролетна врата за гараж товарен автомобил
875,00
10
Табло за некролози 2
624,00
11
Кафеавтомат Делонги
320,00
12
ШАТРА
488,89
13
Инф.табела-алуминиева(за карта)
541,67
14
Герб на България
0,00
15
Копирна машина Ricon БТУ
0,00
16
Бариера хидравлична
0,00
17
Табла за некролози
0,00
ОБЩО
3 944,48
IX.
Програмни продукти
1
WINDOWS PRO 7 GET GENUINE KIT 32/64
0,00
2
ПП СТИЛ-ТРЗ и ЛС
233,39
3
ЕБД за гробни места и С-ма за фактуриране
967,50
4
Софтуерен продукт ПЕРФЕКТ
0,00
ОБЩО
1 200,89
X.
Други НДА
1
УЕБСАЙТ
0,00
2
СМР канц. Чародейка
2 942,21
3
VPN мрежа
693,72
ОБЩО
3 635,93
Балансова стойност на всички активи
5 314 743,12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                           (засл. проф. В. Пенчев)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение№3
     ОБЩИНА РУСЕ
Общинско предприятие „Обреден дом – Русе“
Русе, ул. “ Тома Кърджиев“ 4     тел. 082/825603;  082/825602
ПЛАН-СМЕТКА за 2014г.
(от 01 септември до 31 декември 2014 г.)
За дейност  2745 „Обредни домове“
Наименование на параграфа
§
Годишен план
I.
Приходи
 
 
1
Траурни услуги
24-04
214 000,00
2
Радостни услуги
 
4 000,00
3
Такси
27-15
5 000,00
 
Всичко приходи:
 
223 000,00
II.
Разходи
1
Заплати на персонал нает по трудово правоотношение
01-01
131 000,00
2
Обезщетение на персонала с характер на възнаграждение
02-08
10 000,00
3
Задължителни вноски от работодател
05-00
23 711,00
 
 – осигуровки ДОО
05-51
13 755,00
 
 – здравни осигуровки
05-60
6 288,00
 
 – вноски за ДЗПО
05-85
3 668,00
 
Общо ФРЗ
 
164 711,00
4
Издръжка
 
 
 
 – раб. облекло
10-13
 
 
 – материали
10-15
20 000,00
 
 – вода, горива, ел. енергия
10-16
10 660,00
 
 – разходи за външни услуги
10-20
13 300,00
 
 – текущи ремонти
10-30
6 199,00
 
 – командировки
10-51
1 200,00
 
 – разходи за застраховки
10-62
3 000,00
 
 – платени републ. данъци и такси
19-01
 
 
 – платени общински данъци и такси
19-81
 
 
 – СБКО
10-91
3 930,00
 
Всичко разходи:
 
223 000,00
 
 
 
 
III.
Натурални показатели
 
 
1
Численост на персонала
0118
47,5
Забележка:
1.Ако се запази стажът, предстои да се изплатят 6 брутни РЗ на 3-ма служители – допълнително около 10 000 лв. по § 02-08, включени във ФРЗ;
2.Към заплата на персонал е предвиден и 1778 лв. труд по празниците – 06 и 22 септември и 2666 лв. празничен труд – 24,25,26 декември;
3.Персонала като брой е 49,5. а като щат 47,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                           (засл. проф. В. Пенчев)