Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1066 Прието с Протокол № 43/21.02.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Отнема предоставеното с Решение на ОбС №1192/13.11.2014 г. право на управление на Общинско предприятие „Паркстрой Русе“ върху поземлен имот с идентификатор 63427.3.502 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 43 746 кв.м., представляващ УПИ XI-183 за „Паркстрой“, в кв. 950, Западна промишлена зона, с балансова стойност 8747,01 лева, предмет на АЧОС №8129/02.11.2016 г.
2. Дава съгласие за започване на процедура по предоставяне на имота по т. 1. като непарична вноска на Община Русе в капитала на „Общински Транспорт Русе“ АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)