Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1066

Прието с Протокол № 53/16.12.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.36в, ал.3, т.1, във връзка с чл.36в, ал.1, т.1 от ППЗСП, Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе и План за действие към стратегията за 2010 г., Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да увеличи капацитета на Център за временно настаняване с 5 места, считано от 01.01.2011 г.
2. Предлага на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане да увеличи капацитета на Център за временно настаняване от 25 на 30 места като делегирана държавна дейност от 01.01.2011 г.
3. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати решението на Общинския съвет до Регионална дирекция “Социално подпомагане” – Русе, за изготвяне на предложение до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, МТСП, София, за увеличаване капацитета на услугата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)