Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1067 Прието с Протокол № 39/13.09.2022 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 4, ал. 2 от ПМС 216/29.07.22 г., във връзка с чл. 57 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г., Общински съвет – Русе реши:

1. Приема механизъм за предоставяне на предвидената в ПМС 216/29.07.22 г. субсидия за междуселищен пътнически превоз между операторите от транспортните схеми на Община Русе, с които има сключени договори за превоз, при следните показатели:

1.1. Подлежащ на субсидиране пробег, съответно приведен пробег на база пътнико-вместимост (П1) – показателят отчита пътнико-вместимостта на превозните средства, вписани в свидетелството за регистрация, като данните за всяко превозно средство, което участва в транспортния процес ще се вземат от справките на превозвачите подадени за извършване на дейността. Изчислява се съобразно действително изминатия пробег в пътнико-километри, съгласно справките за съответния отчетен период за извършените курсове, по следната формула:

П1 =           Приведения пробег на съответния превозвач        * 100

   Сбор от приведения пробег на всички превозвачи

Приведеният пробег се изчислява по следния начин:

Ппп = Пип * Псп, където

Ппп е приведения пробег на съответния превозвач

Пип е реално изминатия пробег на съответния превозвач

Псп е средната пътнико-вместимост на превозните средства на съответния превозвач. Средната пътнико-вместимост на превозните средства се изчислява като общия брой места (седящи и правостоящи) се дели на общия брой превозни средства, а именно:

Средна пътнико вместимост = Общ брой места

                                                    Общ брой МПС

При изчисленията полученият резултат се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

1.2. Реализирана загуба в резултат от изпълнението на задължението за извършване на обществена услуга (П2) – показателят отчита реализираната за отчетния период  загуба на един километър пробег в лева на километър. Представя се от операторите, съгласно Справката за финансовите резултати от извършените междуселищни превози през съответния отчетен период. Показателят се изчислява по следната формула:

П2 =           ЗКП на съответния превозвач       *100,      където                

           Сумата от ЗКП на всички превозвачи

ЗКП е загуба на километър пробег на съответния превозвач. Тя се изчислява по следния начин:

ЗКП =           Загуба        * 100             

             Изминат пробег

При изчисленията полученият резултат се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

1.3. Равнище на превозната цена (П3) –  показателят, отчита тарифната ставка на база пътникокилометър. Представя се от операторите, съгласно Справката за финансовите резултати от извършените междуселищни превози през съответния отчетен период. Показателят се изчислява по следния начин:

П3 = Кп/км / ∑ Кп/км *100,          където:

Кп/км – коефициент пътникокилометър на съответния превозвач

∑ Кп/км – сумата от коефициентите за пътникокилометър на всички превозвачи

  Пп/кмДо 1,00 лв/км (вкл.)До 1,50 лв/км (вкл.)До 2,00 лв/км (вкл.)До  2,50 лв/км (вкл.)До  3,00 лв/км (вкл.)Над 3,00 лв/км
Кп/км2,001,801,601,401,201,00

При изчисленията полученият резултат се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

1.4. Експлоатационни условия (П4) – отчита реално изпълнените курсове по съответната линия. Показателят се изчислява по следния начин:

П4 = ∑рик     *100

∑срик

∑рик е сборът от реално изпълнените курсове по всички линии на съответния превозвач

∑срик е сборът от реално изпълнените курсове по всички линии на всички превозвачи

Курс е  пробегът на автобуса в едната посока по маршрута на линията от началната до крайната спирка.

При изчисленията полученият резултат се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

1.5. Екологично въздействие върху околната среда (П5) – отчита екологичното съответствие на двигателите на използваните превозни средства, вписано в свидетелството за регистрация, като данните за всяко превозно средство, което участва в транспортния процес ще се вземат от справките на превозвачите подадени за извършване на дейността.  Изчислява се съобразно броя на превозните средства на съответния оператор, умножен по съответния коефициент за екологичност.

Показателят се изчислява по следната формула:

П5 = КЕК1*n + КЕК2*n + КЕК3*n + КЕК4*n + КЕК5*n + ….КЕКn*n , където:

КЕК е коефициент за екологосъобразността на двигателя

КЕК1 – за двигател с ЕВРО 2 – 0,5 т.

КЕК2 – за двигател с ЕВРО 3 – 1,00 т.

КЕК3 – за двигател с ЕВРО 4 – 1,50 т.

КЕК4 – за двигател с ЕВРО 5 – 2,00 т.

КЕК5 – за двигател с ЕВРО 6 – 3,00 т.

За всяка следваща категория ЕВРО се прибавя 1 т. (EВРО 7- 4,00 т. и т.н.)

За превозни средства, които са с ЕВРО 1 или без сертификат за екологичност не се полагат точки.

n – брой превозни средства на съответния оператор, в чиито свидетелства за регистрация има отразена еврокатегория.

При изчисленията получения резултат се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

2. Разпределение на субсидията – Субсидията се разпределя на база получените коефициенти за всеки от превозвачите, както следва:

2.1. За всеки един от превозвачите се сумират показателите:

Превозвач = П1 + П2 + П3 + П4 + П5

2.2. Сумират се показателите на всички превозвачи:

∑ П = Превозвач 1 + Превозвач 2 + …. Превозвач n

2.3. Изчислява се Коефициент (процентния дял) на всеки от превозвачите:

К% = Превозвач  * 100

                                   ∑ П

При изчисленията получения резултат се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

3. Субсидии за пътнически превози се предоставят на превозвачите до размер, който не превишава сумата, съответстваща на нетния финансов ефект.

4. Когато превозвачите дължат суми за неустойки или обезщетения по сключените с общината договори за обществен превоз на пътници, дължимите суми се превеждат в съответствие с предвиденото в договорите.

             Настоящото решение подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе в 14-дневен срок от неговото съобщаване пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)