Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1067 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г.

На основание чл. 21,  ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 2, чл. 8, ал. 1, чл. 9 и чл. 121 от ЗМДТ, чл. 8 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, Общинският съветреши:
 
1.      Приема Наредба № 13 за организация и управление на гробищните паркове на територията на Община Русе.
 
 
                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                           (засл. проф. В. Пенчев)
 
О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т – Р У С Е
 
 
Н А Р Е Д Б А   № 13
 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРОБИЩНИТЕ
ПАРКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ
 
 
(Настоящата наредба е приета на основание чл.  22, ал. 1 от ЗМСМА,
с решение №1067 по Протокол № 40/17.07.2014  г.)
 
 
Русе, м. юли 2014 г.
РАЗДЕЛ І.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. /1/ Тази наредба урежда управлението, стопанисването и вътрешния ред в гробищните паркове, реда и условията за погребения, ползването и благоустрояването на гробните и урнови места и свързаните с тази дейност услуги на територията на Община Русе.
/2/ Гробищните паркове и обредните зали на територията на Община Русе функционират и се управляват в съответствие със законите, подзаконовите нормативни актове, тази наредба и решенията на Общинския съвет.
Чл. 2. /1/ Гробищните паркове са обществени терени със специално предназначение. Те са публична общинска собственост по силата на чл. 140 във връзка с чл. 17, ал. 2 и 4 от Конституцията на Република България и чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за общинска собственост.
/2/ На територията на Община Русе действат:
1.Гробищни паркове на територията на град Русе:
а/ Гробищен парк „Чародейка”
б/ Гробищен парк „Басарбово”
2.Гробищни паркове на територията на отделните населени места от състава на Община Русе.
Чл. 3. Създаването на нови и разширяването или закриването на действащите гробищни паркове и гробища на територията на Община Русе се извършва в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и приложимите разпоредби на нормативните актове по прилагането му.
Чл. 4. Площта на гробищните паркове се определя въз основа на действащите общи и подробни устройствени планове на Община Русе.
Чл. 5. В общите гробищни паркове могат да се обособят отделни полета, парцели на различни религиозни общности и етнически групи със заповед на Директора на общинско предприятие „Обреден дом – Русе”.
 
РАЗДЕЛ ІІ.
УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 6. /1/ Гробищните паркове на територията на град Русе, както и намиращите се в тях сгради и съоръжения, общинска собственост, се управляват и опазват от общинско предприятие (ОП) „Обреден дом – Русе”, съгласно утвърден от Общински съвет – Русе правилник, съобразно разпоредбите на Закона за общинска собственост, Наредба №2 от 21.04.2011 г. на Министерството по здравеопазването за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници и приетите от Общински съвет Русе наредби.
/2/ Гробищните паркове в кметствата на територията на Община Русе се управляват пряко от кметовете и кметските наместници в населените места, при методическо и техническо подпомагане от общинско предприятие „Обреден дом – Русе” и при спазване на действащото законодателство.

Чл. 7. /1/ Общинско предприятие „Обреден дом – Русе” осъществява дейности по организация на погребенията и координира дейностите в гробищните паркове на територията на град Русе.

/2/ Услугите, свързани с погребалната дейност на територията на град Русе, се извършват от служители на ОП „Обреден дом – Русе”, които:
а/ водят регистри на покойниците по гробищни паркове, по парцели, редове и гробни места;
б/ въвеждат информация в автоматизираната информационна система „Гробищен парк”;
в/ събират и отчитат гробищни такси по ЗМДТ, съобразно взетите решения от Общински съвет- Русе;
г/ изготвят график с погребенията за деня;    
д/ дават разрешение за благоустрояване на отделни гробни места и гробници.
/3/  Дейностите по ал. 2 за гробищните паркове в кметствата на територията на Община Русе се извършват от кметовете и кметските наместници в населените места или от упълномощени от тях лица.
Чл. 8. /1/ Сградите на вероизповеданията в гробищните паркове се управляват от ръководствата на съответните религиозни общности, официално регистрирани по Закона за вероизповеданията в Република България.
/2/ Строителни и ремонтни работи в парцелите и по сградите по предходната алинея се съгласуват предварително с директора на ОП „Обреден дом – Русе” и се извършват при съблюдаване изискванията на нормативните актове, регламентиращи тези дейности.
 
РАЗДЕЛ ІІІ.
ПРАВО НА ГРОБОПОЛЗВАНЕ
Чл. 9. Покойниците се погребват в посочените в чл. 9 на Наредба №2 от 21.04.2011 г. на Министерството по здравеопазването за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници места, а именно:
1.Отделни гробни места;
2.Урнови гробове;
3.Урнови /колумбарийни/ стени (ниши);
4.Надземни стени (ниши) за поставяне на ковчези;
5.Подземни или надземни гробници.
Чл. 10. /1/ С полагането на покойник в нов гроб или на урна с пепел в ново гробно място, за наследниците му по закон или завещание се поражда безвъзмездно право на гробоползване за срок от осем години, както и задължението по чл. 31.
/2/ Правото на гробоползване може да бъде продължавано за срок от 15 години или за вечни времена при заплащане на съответната такса, определена от Общински съвет – Русе с Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.
/3/ Заплащането на таксата се извършва преди изтичане срока на правото на гробоползване.
/4/ Предварително заплащане на право на гробоползване е забранено.
/5/ Преотстъпване на правото на гробоползване не се допуска.
Чл. 11. /1/ Правото на ползване на урнова /колумбарийна/ ниша възниква след заплащане на цена, определена от Общински съвет – Русе с Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.
/2/ Предварително заплащане на правото по алинея 1 е забранено.
/3/ Преотстъпване на правото по алинея 1 не се допуска.
Чл. 12. Близките на починалия определят помежду си лице, което ще изпълнява функциите на грижовник, регламентирани в тази наредба. Лицето, определено за грижовник, се вписва в регистъра по чл. 7, ал. 2 от настоящата наредба по партидата на гробното място или урновата ниша, след подадено заявление от близките, в което се посочва адрес и телефонен номер за връзка.
Чл. 13 /1/ Правото на гробоползване обхваща:
1.Извършване на последващи погребения в него в съответствие със Закона за наследството и по реда и условията на тази наредба и Наредба №2 от 21.04.2011 г. на Министерството на здравеопазването за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници.
2.Поставяне на временни или на трайни надгробни знаци: паметник, рамка, портрети с лика и надписи с името на покойника и датите на раждането и смъртта му, освен на майчиния, задължително и на български език, във връзка с воденето на регистри по чл. 7, ал. 2. Поставянето на паметни плочи, декорации и други елементи става при спазване условията на Наредба №2 от 21.04.2011 г. на Министерството на здравеопазването за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници.
3.Индивидуално благоустрояване на пространството около отделните гробове и гробници при условията на ал. 3.
4.Засаждане на декоративни цветя и треви.
5.Извършване на траурни и възпоменателни обреди.
/2/ Извършването на дейността по точка 1 от предходната алинея става само след изрично писмено съгласие на наследниците на погребания, отправено до директора на ОП „Обреден дом – Русе “.
/3/ Индивидуално благоустрояване на пространството около отделните гробове и гробници се допуска на не по-повече от 0,50 м. по дългите и 0,25 м. по късите страни на гроба или гробницата.
Чл. 14. Правото на ползване на урнова ниша обхваща:
1.Извършване на последващо урнополагане.
2.Поставяне на портрет с лика на покойника и табела с изписване на името му, на датите на раждането и смъртта му, освен на майчиния, задължително и на български език, във връзка с воденето на регистри по чл. 7, ал. 2.
3.Полагане на цветя на определеното за това място.
4.Извършване на траурни и възпоменателни обреди.
Чл. 15. /1/ Правото на гробоползване се прекратява:
1.С изтичане на срока;
2.При изваждане на костите от гробното място за преместването им в друг гроб и по желание на неговите близки;
/2/ В срок не по-малък от 3 месеца преди изтичане срока на правото на гробоползванедиректорът на ОП „Обреден дом – Русе“ или определени от него служители уведомяват грижовника, а когато не е определен такъв – близките на починалия, за възможността за продължаване на правото за нов срок от 15 години или за вечни времена при заплащане на съответната такса. Уведомяването може да се извърши на посочен адрес, по телефона или чрез поставяне на уведомление на определено място в съответния гробищен парк, на информационно табло в общинска администрация или в интернет страницата на общинското предприятие.
Чл. 16. Правото на ползване на урнова ниша се прекратява при изнасяне на урната с пепелта на починалия и/или неплащане на годишната цена, определена от Общински съвет – Русе с Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.
Чл. 17. Когато правото на гробоползване или правото на ползване на урнова ниша е прекратено, съответното гробно място или урнова ниша може да бъде предоставено за нови погребения с писмено разпореждане на директора на ОП „Обреден дом – Русе”. В този случай тленните останки на преждепогребаните се изваждат и съхраняват в костницата на гробищен парк „Чародейка” и гробищен парк „Басарбово“.
                                           
РАЗДЕЛ IV
ПОГРЕБЕНИЯ, КРЕМАЦИЯ И УРНОПОЛАГАНЕ
Чл. 18. /1/ В гробищните паркове на територията на Община Русе се погребват покойници с последен постоянен или настоящ адрес в съответното населено място, или пожелали приживе да бъдат погребани в Община Русе.
/2/ На територията на Община Русе могат да се погребват също и покойници, починали на територията на общината. 
Чл. 19. Погребенията и кремациите се извършват по реда на Наредба №2 от 21.04.2011 г. на Министерството на здравеопазването за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници.
Чл. 20. Урните с пепелта на покойниците се полагат само на определеното от гробищната администрация място (в урнова ниша, в урнов или в обикновено гробно място), след представяне на удостоверение, издадено от крематориум за извършено кремиране на покойника.
Чл. 21. В урновата ниша не се разрешава поставянето на други предмети освен урната с пепелта на покойника.
Чл. 22. ОП „Обреден дом – Русе“ извършва погребални услуги съгласно Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Русе.
Чл. 23. /1/ ОП „Обреден дом – Русе” извършва погребални услуги на граждани, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане, след предоставяне на анкетна карта, издадена от служителите на отдел „Социални дейности” при Община Русе.
/2/ Разходите за погребенията на лицата по ал. 1 се поемат от бюджета на ОП „Обреден дом – Русе” в рамките на определените от Общински съвет – Русе разходи за съответната година.
/3/ Услугите в случаите по ал. 1 включват: издаване на смъртен акт; подготовка, обличане и предаване на покойник; отпечатване на 5 броя некролози; осигуряване на типов ковчег (мохамедански дъски); превоз на покойника от дома му до гробищния парк; осигуряване на надгробен знак; изкопаване и зариване на гробното място; поддържане на гробното място за срок от 8 години. 
 
 
РАЗДЕЛ V.
ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ
ТРАУРНИ И КАМЕНОДЕЛСКИ УСЛУГИ
Чл. 24 /1/ Физически и юридически лица (фирми), извършващи траурни и каменоделски услуги, и желаещи да работят в гробищните паркове на територията на град Русе и кметствата на Община Русе, следва да уведомят в писмен вид длъжностните лица по чл. 6.
/2/ Уведомлението съдържа следната информация:
1.За едноличните търговци и юридическите лица: фирма, ЕИК, седалище, адрес, лицето, което представлява търговеца, и телефон за контакт с това лице; списък на наетите от търговеца физически лица, които ще работят на територията на траурните паркове; списък на предлаганите от търговеца траурни и/или каменоделски услуги.
2.За физическите лица: лични данни, конкретните видове благоустройствени работи, които ще извършват на територията на гробищните паркове и телефон за контакти.
/3/ При промяна на обстоятелствата, касаещи лицето, извършващо траурни и/или каменоделски услуги на територията на гробищните паркове, законният му представител (за юридическите лица) или самото физическо лице, са длъжни в срок от 7 дни от настъпване на промените да подадат ново уведомление, съдържащо променените обстоятелства.
 
РАЗДЕЛ VІ.
ОБРЕДНА И РИТУАЛНА ДЕЙНОСТ
Чл. 25. /1/ Религиозни ритуали се провеждат от духовни лица, съгласно каноните на съответната религия.
/2/ Гражданските ритуали по желание на близките на покойника се провеждат в обредна зала или на гробното място.
/3/ Обредните действия и ритуали могат да се извършват, доколкото не противоречат на националната сигурност, обществения ред, здраве и морал, и не засягат правата и свободите на другите граждани.
Чл. 26. /1/ Траурни агенции влизат в гробищния парк за извършване на обредна и ритуална дейност след уведомяване на съответното длъжностно лице, което ги съпровожда до гробното място.
/2/ Ползването на зали и съоръжения на територията на гробищните паркове от траурни агенции се извършва след предварително заплащане на цена, определена от Общински съвет – Русе с Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Русе.
/3/ Траурни агенции, извършващи обредна дейност на територията на Община Русе, могат да извършват такава на територията на гробищните паркове на град Русе при следните условия:
1.Изкопаването и зариването на гробните места се извършва само от определените от ОП „Обреден дом – Русе” лица (гробари) след предварително заплащане на такса или цена, определени от Общински съвет – Русе с Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Русе.
2.Погребенията се извършват след съгласуване на ден, час и място с администрацията на ОП „Обреден дом – Русе”.
 
РАЗДЕЛ VІІ.
ОБЩЕСТВЕН РЕД В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ
Чл. 27. Посещения в гробищните паркове и гробища на общината се допускат:
1.За времето от 01.04. до 30.09. – от 7.00 до 20.00 часа;
2.За времето от 01.10. до 31.03. – от 8.00 до 18.00 часа.
Чл. 28. На територията на гробищните паркове на град Русе се забранява:
1.Посещение на деца под 14 година възраст, ако не се съпровождат от пълнолетни лица;
2.Влизането през нерегламентираните за тази цел места;
3.Въвеждането на домашни и други животни, с изключение на кучета-водачи на хора с увреждания, снабдени с отличителни знаци;
4.Извършването на нерегламентирана търговска дейност и услуги;
5.Ремонтно-строителна дейност без писмено уведомление до директора на ОП „Обреден дом – Русе”;
6.Отсичането на дървета и храсти без разрешение на директора на ОП „Обреден дом – Русе” и съответните институции;
7.Извършването на изкопаване на гробно място и погребение от физически или юридически лица, освен определените съгласно чл. 4, ал. 2 на Наредба №2 от 21.04.2011 г. на Министерството по здравеопазването за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници.
8.Прояви на просия, вандализъм, оскверняване на гробни места, кражби от тях, разрушаване на паметници и други надгробни знаци;
9.Изхвърлянето на цветя и венци и други отпадъци извън определените за целта места;
10.Паленето на огън и изгарянето на отпадъци;
11.Разлепването и поставянето на некролози, афиши, реклами, съобщения и други извън указаните места.
Чл. 29. Достъп на пътни превозни средства на територията на гробищните паркове на град Русе се осъществява съгласно утвърден от директора на ОП „Обреден дом – Русе” пропускателен ред, след заплащане на съответната цена, определена от Общински съвет – Русе с Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Русе.
Чл. 30. /1/ Ползвателите на гробни места са длъжни да поддържат в добър вид както гробните места, така и площта от 0,5 м. от дългата и 0,25 м. от късата им страна.
/2/ Оформянето и благоустрояването на гробните места не може да излиза извън установените в Наредба №2 от 21.04.2011 г. размери на гробните места и се извършва след уведомление до ОП „Обреден дом – Русе“.
/3/ Оформянето и благоустрояването на гробните места става при спазване на разпоредбите на Наредба №2/21.04.2011г за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници, Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовите актове за неговото прилагане.
/4/ Лицата, които са извършвали строителни и ремонтни работи и дейности по оформяне и благоустрояване на гробни места, са длъжни да възстановят за своя сметка засегнатите терени, да изчистят и извозят материалите, и изхвърлят отпадъците на определените за целта места.
Чл. 31. /1/ При извършване на дейности и услуги на територията на гробищните паркове каменоделските и строителните фирми, както и физическите лица, са длъжни да спазват стриктно реда за достъп в парковете, да пазят имуществото, инфраструктурата и надгробните паметници и съоръжения в гробните места.
/2/ Не се разрешава извършване на други дейности, които нанасят вреди на гробищната инфраструктура.
/3/ Лицата, извършващи каменоделски услуги на територията на гробищните паркове в град Русе, са длъжни да упражняват дейността си през работните дни на седмицата.
Чл. 32. Счупени или неподдържани временни надгробни знаци се отстраняват от грижовника или наследниците на погребания в 3-месечен срок от констатиране на състоянието.
 
РАЗДЕЛ VІІІ.
КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл. 33. /1/ За нарушение на тази наредба физическите лица се наказват с глоба в размер от 20 до 500 лева, а юридическите лица и едноличните търговци с имуществена санкция в размер от 200 до 5000 лева.
/2/ Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от определени от кмета на Община Русе служители в ОП „Обреден дом – Русе“. Наказателните постановления се издават от кмета на Община Русе или определен с негова заповед заместник-кмет.
/3/ Административно-наказателното производство се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
 
 
РАЗДЕЛ ІX.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§.1.Тази наредба отменя Наредба №13 за организация и управление на гробищните паркове на територията на Община Русе, приета с Решение №585 по Протокол №29/25.04.2005 г.
§. 2. В Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе се прави следното допълнение:
 
Параграф единствен.
В Глава III, чл. 59, ал. 1 се създава т. 72 със следното съдържание: Тарифа за услуги, предоставяни във връзка с радостните и траурни обреди и осигуряване на съпътстващите ги реквизити, символи, стоки и аксесоари:
 

по ред
Наименование на услугата
Мярка
Цена,
лв. без ДДС
Радостни услуги
72.1
Венчавка в делничен ден
лв.
91,67
72.2
Венчавка в празничен ден
лв.
150,01
72.3
Венчавка в официални празници
лв.
191,67
72.4
Музикално оформление – синтезатор и пиано в зала
лв.
55,00
72.5
Изработване на сватбен венец с 5 цвята – естествен
лв.
20,83
Траурни услуги
72.6
Погребения в ново гробно място –
изкопаване, погребение и аранжировка
лв.
135,00
72.7
Погребения в старо гробно място –
изкопаване, погребение и аранжировка
лв.
165,00
72.8
Разбиване на бетонна плоча с дебелина над 20 см
лв.
133,33
72.9
Разбиване на бетонна плоча с дебелина от 10 до 20 см
лв.
100,01
72.10
Разбиване на бетонна плоча с дебелина до 10 см
лв.
66,66
72.11
Подготовка на старо гробно място за повторно погребение
лв.
241,66
72.12
Погребение в старо гробно място – експресно изкопаване
лв.
191,67
72.13
Извозване до гробно място с катафалка
лв.
35,00
72.14
Доставка ковчег на адрес
лв.
32,51
72.15
Пренасяне на покойник с ковчег от болницата
лв.
35,84
72.16
Носене на ковчег от 1-ви до 3-ти етаж
лв.
34,17
72.17
Носене на нестандартен ковчег от 1-ви до 3-ти етаж
лв.
49,17
72.18
Носене на ковчег от 4-ти до 6-ти етаж
лв.
39,17
72.19
Носене на нестандартен ковчег от 4-ти до 6-ти етаж
лв.
54,17
72.20
Носене на ковчег над 6-ти етаж
лв.
47,50
72.21
Носене на нестандартен ковчег над 6-ти етаж
лв.
62,00
72.22
Транспорт 1 км с катафалка
лв./км
1,08
72.23
Транспорт с катафалка над 50 км.
лв./км
0,67
72.24
Надписване на лента с плотер
лв.
5,83
72.25
Надписване на кръст с плотер
лв.
8,33
72.26
Засипване с мозайка и замазка с цимент на гроб
лв.
73,33
72.27
Вадене на кости
лв.
86,67
72.28
Кремация
лв.
491,67
72.29
Погребение  цена минимум №1 – християнско, без изкопаване
лв.
73,33
72.30
Погребение  цена минимум №2 – християнско, без изкопаване
лв.
130,00
72.31
Погребение средна  цена – християнско
лв.
185,00
72.32
Погребение   цена  лукс – християнско
лв.
570,83
72.33
Погребение  цена минимум – мюсюлманско
лв.
103,33
72.34
Етикиране и съхранение на кости в костница
лв.
30,00
72.35
Изработване на венец с 14 цвята, естествен
лв.
29,17
72.36
Изработване на венец с 20 цвята, естествен
лв.
37,50
72.37
Изработване на венец с 30 цвята естествен – голяма конструкция
лв.
48,33
72.38
Изработване на венец с 40 цвята естествен – голяма конструкция
лв.
58,33
72.39
Изработване на венец с 50 цвята естествен – голяма конструкция
лв.
68,33
72.40
Изработване на венец с 60 цвята естествен – голяма конструкция
лв.
78,33
72.41
Изработване на венец изкуствен 14 цвята
лв.
33,34
72.42
Изработване на траурен надгробен знак /кръст/ – черен          
лв.
8,33
72.43
Изработване на траурен надгробен знак /кръст/ – бял
лв.
6,67
72.44
Изработване на мохамедански дъски – комплект
лв.
37,50
72.45
Изработване на мохамедански знаци
лв.
5,84
72.46
Подготовка и озеленяване на гробно място       
лв.
29,17
72.47
Изкопаване на гроб за бетонова камера + иззиждане и замонолитване на  бетонова камера
лв.
433,34
72.48
Повторно погребение в гробно място с бетонова камера
лв.
100,00
72.49
Еднократно почистване на гробно място от трева
лв.
20,83
72.50
Сезонно поддържане на гробно място – месечно
(включва 2 пъти плевене и 2 пъти поливане)
лв.
10,00
72.51
Озеленяване на гроб през пролетно-летен сезон с 25 бр.сезонни цветя (теменужки, парички, тагетес) – включва почистване на тревата, окопаване, 25 бр. разсад, засаждане и еднократно поливане
лв.
41,67
72.52
Почистване на храстова растителност до Ø 10 см
лв.
25,00
72.53
Отсичане на дърво до Ø 20 см
лв.
33,33
72.54
Отсичане на дърво над Ø 20 см
лв.
37,50
72.55
Изкореняване на дънер над Ø 20 см
лв.
45,83
72.56
Полагане на урна в урнова ниша в колумбарийна стена
лв.
63,33
72.57
Ползване на  урнова ниша в колумбарийна стена за 1 година
лв./год
25,00
72.58
Полагане на урна в стар гроб        
лв.
33,33
72.59
Полагане на кости в гроб без погребение
лв.
33,33
72.60
Еkсхумация
лв.
225,00
72.61
Попълване на гроб
лв.
20,83
72.62
Организационна услуга
лв.
20,83
72.63
Провеждане ритуал на гробното място
лв.
20,83
72.64
Провеждане ритуал в Дом на покойника
лв.
29,17
72.65
Вход в гробищен парк с автомобил         
лв.
0,42
72.66
Абонамент за вход в гробищен парк с автомобил за 1 месец
лв.
10,00
72.67
Уравняване на гробно място на 40-я ден
лв.
29,17
72.68
Дървена рамка за оформяне на гробно място при уравнение
лв.
20,83
72.69
Подготовка, обличане и предаване на труп
лв.
41,67
72.70
Подготовка, обличане и предаване на труп в почивни и празнични дни
лв.
50,00
72.71
Подготовка, обличане и предаване на труп за социално слаби граждани
лв.
25,00
72.72
Тоалет без обличане
лв.
16,67
72.73
Съхранение в хладилна камера за 24 часа
лв.
20,83
72.74
Съхранение в хладилна камера за 1 час
лв.
0,83
72.75
Копирни услуги
лв.
0,08
72.76
Ламиниране А5
лв.
0,83
72.77
Ламиниране А4       
лв.
1,25
72.78
Изработване на скръбна вест, некролог/възпоменание/ черно-бял А5
лв.
0,42
72.79
Изработване на скръбна вест, некролог/възпоменание/ черно-бял А4
лв.
0,42
72.80
Изработване на некролог/възпоменание/ с цветна снимка А5
лв.
0,83
72.81
Изработване на некролог/възпоменание/ с цветна снимка А4
лв.
1,25
72.82
Изработване на некролог/възпоменание/ с цвете цветен А5   
лв.
1,25
72.83
Изработване на некролог/възпоменание/ с цвете цветен А4
лв.
1,67
72.84
Изработване на некролог/възпоменание/ с цветни илюстрации А4
лв.
2,08
72.85
Изработване на некролог – набор собствен текст
лв.
1,67
72.86
Изработване на снимка  черно-бяла с размер А4
лв.
2,50
72.87
Изработване на снимка  черно-бяла с размер А5
лв.
1,66
72.88
Изработване на снимка цветна с размер А5
лв.
3,33
72.89
Изработване на снимка цветна с размер А4
лв.
5,00
72.90
Монтаж порцелан на два образа
лв.
3,33
72.91
Оцветяване на порцелан
лв.
3,33
72.92
Надписване върху порцелан
лв.
3,33
72.93
Изработване на подавки без сандвич
лв.
1,17
72.94
Изработване на подавки със сандвич
лв.
1,58
72.95
Подмола
лв.
25,00
72.96
Връщане мохамедански ковчег
лв.
16,67
Стоки за дейността – по доставна цена, с начислени съпътстващи разходи по доставката и надценка от 20%
 
 
§.3.Придобитите при действието на отменената наредба права на гробоползване се запазват.
§.4.Наредбата е приета от Общински съвет – Русе с Решение № 1067 по Протокол № 40/17.07.2014 г. на основание чл. 22, ал. 1, т. 23 и т. 7 от ЗМСМА и влиза в сила от 01.09.2014 г. 
 
                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                              /засл. проф. Васил Пенчев/