Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1067

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1067
Прието с Протокол № 50/21.07.2006 г.
На основание чл. 22 ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 2 от ЗОС, ОбС – Русе реши:

Прави следните промени в Наредба № 1 на ОбС – Русе:
1. Изменя чл. 53 ал. 2 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства, приета от ОбС – Русе, както следва:
/2/ Когато на търга се яви само един кандидат, 15 минути след началния обявен час, той се обявява за спечелил търга по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/