Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1068 Прието с Протокол № 39/13.09.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2,  във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 71, ал. 5 на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, чл. 90, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост, Общинския съвет – Русе реши:

  1. Утвърждава ценоразпис, без ДДС, за продажба на дървесина от временен склад и за продажба на дървесина от обект по чл. 206 от Закона за горите, предвидени в Приложение № 1 на настоящото решение.
  2. т. 2. Утвърденият по точка 1 ценоразпис касае продажбата на стояща дървесина на корен в горски територии, собственост на Община Русе, с конкретни количества, в подотдели, както следва:
Място на извършване на дейността – отдел, подотделКатегория дървесинаРазмер и качество на асортиментитеДървесен видКоличество /м3/
Землище на с. Червена вода, община Русе
 ДърваДърва за горенедр.шир60
  ДЪРВАОбщо др.шир 60
  179-г1ЕдраТрупи за бичене 18 – 29 смак17
ЕДРАОБЩО 17
СреднаТрупи за бичене 15 – 17 смак21
СреднаТехнологичнаак46
СРЕДНАОБЩО 67
ДърваДърва за горенеак505
 ДЪРВАОБЩО 505
  Общо ак 589
 Общо за подотдел 179-г1 649
 ДърваДърва за горенедр.шир46
179-т ДЪРВАОбщо др.шир. 46
 ДърваДърва за горенеак69
  ДЪРВАОбщо ак 69
  Общо за подотдел 179-т 115
     
179-яДърваДърва за горенедр.шир11
 ДЪРВАОбщо дрлп 11
ДърваДърва за горенеак284
 ДЪРВАОбщо ак 284
 Общо за подотдел 179-я 295
  • т. 3. Отменя се т. 1 на Решение № 1002, прието с Протокол № 36/14.07.2022 г. на Общински съвет-Русе, в частта, предвиждаща провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в горски територии, собственост на Община Русе, с конкретни количества на продаваната стояща дървесина на корен, в подотдели 179-г1, 179-т и 179-я, в землището на с. Червена вода, община Русе, посочени в графи 1, 2 и 3 на таблица „За годишен план“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)