Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1068 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 и 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Общинският съвет реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)
 

Н А Р Е Д Б А
за изменение и допълнение на
Наредба № 16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 
            Параграф единствен.
В чл. 59, ал. 1, т. 71 се създават нови подточки 71.32 – 71.37 със следното съдържание:

по ред
Наименование на услугата
Мярка
Цена,
лв. без ДДС
71.32
Засаждане на 1 бр. летни цветя – цъфтящи
бр.
0.50
71.33
Засаждане на 1 бр. летни цветя – килимни
бр.
0.68
71.34
Засаждане на 1 бр. есенни цветя
бр.
0.33
71.35
Засаждане на 1 бр. перенни цветя
бр.
1.83
71.36
Засаждане на 1 бр. иглолистни дървета до 0,70 метра
бр.
10.00
71.37
Засаждане на 1 бр. лигуструм за жив плет
бр.
1.00
 
Настоящата Наредба влиза в сила от датата на разгласяването й, при спазване изискванията на чл. 78, ал. 3 от АПК.
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Засл. проф. Васил Пенчев)