Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1068 Прието с Протокол № 43/21.02.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 14, ал. 2 и 7 от Закон за общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 7, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:
Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.102.1.1, с площ 18,00 кв.м, с предназначение – за здравни и социални услуги, разположен на първи етаж в пететажна масивна сграда със сутерен, цялата със застроена площ от 1268,00 кв.м, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.1.102, с административен адрес гр. Русе, ул. „Алеи Възраждане“ №86, предмет на Акт за публична общинска собственост (АПОС) №6679 от 08.05.2012 г., (вписан под №81, том 16, ДВР-5780, н.д. 3151, вх, рег. №5924/ 19.05.2012 г. по описа на Служба по вписванията – Русе), отдаван под наем като стоматологичен кабинет, с начална тръжна месечна наемна цена 37,00 лв. (Тридесет и седем лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)