Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1068

Прието с Протокол № 53/16.12.2010 г.

На основание чл.21 ал.1 т.23 ЗМСМА, и чл. 21 ал.2 и изисквания в Насоките за кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОП „Регионално развитие”, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проект „ Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе” и декларира наличността на средствата за съфинансиране в размер на 5% от общата стойност на проекта, но не повече от 50 000лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)