Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1069 Прието с Протокол № 39/13.09.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, чл. 59, чл. 68, ал. 1 т. 2, т. 5 и т.6, ал. 2, и ал. 8, чл. 69, ал. 2 и 3 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование (обн., ДВ бр. 81 от 10.10.2017 год., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 7 от 25 януари 2022 г.), Общински съвет – Русе реши:

  1. Разрешава функционирането на група с минимум 6 деца за учебната 2022/2023 година в филиал „Лилия“ на ДГ „Приказен свят“ – с. Николово с адрес на сградата, в която се провежда обучението: с. Просена, ул. „Васил Левски“ № 27а.
  2. Разрешава функционирането на паралелки с пълняемост под определения минимум за учебната 2022/2023 година в:
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Николово
ПаралелкаБр. ученициМинимален норматив за броя на учениците в паралелкаРазлика до минималния брой
I61610
II10166
III14162
IV11165
V13185
VI11187
VII12186
ПГСС „Ангел Кънчев“ – Русе
ПаралелкаБрой ученициМинимален норматив за броя на учениците в паралелкаРазлика до минималния брой
IX б8124
XI a81810
XII б71811
  • На основание чл. 122, ал. 2 от Закона за публичните финанси утвърждава финансирането на непълни паралелки и паралелки с по-малко от 10 ученици за учебната 2022/2023 година с 20  на 100 от стандарта на ученик, както следва:
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Николово
ПаралелкаБр. ученициМинимален норматив за броя на учениците в паралелкаРазлика до минималния брой
I61610
II10166
III14162
IV11165
V13185
VI11187
VII12186
ОУ „Алеко Константинов“ – Русе 
ПаралелкаБр. ученициМинимален норматив за броя на учениците в паралелкаРазлика до минималния брой
I15161
II14162
VII15183
ПГСС „Ангел Кънчев“ – Русе
ПаралелкаБрой ученициМинимален норматив за броя на учениците в паралелкаРазлика до минималния брой
IX б8124
XI a81810
XII б71811

4. Възлага на кмета на Община Русе да осигури 20 на 100 от стандарта за ученик от планираните средства за паралелки с пълняемост под определения минимум и слети паралелки, Функция „Образование”, дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“;

5. Възлага на кмета на Община Русе да осигури финансиране на утвърдените паралелки в рамките на учебната 2022/2023 година.

6. Възлага на кмета на Община Русе да изготви мотивирано искане до началника на РУО – Русе с приложено решение на Общински съвет – Русе за осигуряване на допълнителни средства, съгласно разпоредбите на чл. 69, ал. 1 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)