Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1069 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 3 от ЗОС, чл. 41 ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 31, ал.1, 2 и 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, извлечение от Протокол № 24 от 29.04.2014 г. на КОбС и искане от Румен Атанасов Христов, Общинският съвет реши:

Да се извърши продажба на земя, частна общинска собственост, представляваща УПИ VIII-общ., образуван от имот 1669 в кв.106 с площ от 645 кв.м, съгласно регулационен и застроителен план на град Мартен, Община Русе, предмет на АЧОС № 4150 от 19.02.2004 г.(вписан под № 81, том VII, Вх.рег. № 2701, н.д. 1485 от 01.03.2004 г. на Съдия по вписванията), на Румен Атанасов Христов от град Русе, ул.”Тича” № 18, вх.Б, ет.3 на цена в размер на 8200,00 лева, без включени: ДДС, данъци и такси, които са за сметка на купувача.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)