Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1069 Прието с Протокол № 43/21.02.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1, т. 17, чл. 2, ал. 5, чл. 3, чл. 4, чл. 5 и чл. 11 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, на помещение като книжарница, с площ от 17,00 кв. м, разположено на първи етаж на двуетажна монолитна сграда, с идентификатор по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе 63427.6.241.2, със застроена площ на цялата сграда – 308,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Никола Табаков“ №4, описана в Акт за публична общинска собственост (АПОС) №7127/08.01.2014 г., предоставена за управление на ОУ „Никола Обретенов“, с начална тръжна месечна наемна цена – 32,00 лв. (Тридесет и два лева) без включен ДДС;
2. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, на помещение като фитнес зала, с площ от 120,00 кв. м, разположено в сутерена на масивна двуетажна сграда, с идентификатор по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе 63427.2.4221.7, със застроена площ на цялата сграда – 1 727,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Александровска“ №108, описана в АПОС №8711/ 17.10.2018 г., предоставена за управление на ПГДВА „Йосиф Вондрак“ – гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 256,00 лв. (Двеста петдесет и шест лева) без включен ДДС;
3. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, на помещение като ателие на художник, с площ от 10,00 кв. м, разположено на втори етаж от масивна двуетажна сграда, с идентификатор по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе 63427.2.4221.8, със застроена площ на цялата сграда – 532,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Александровска“ №108, описана в АПОС №8711/ 17.10.2018 г., предоставена за управление на ПГДВА „Йосиф Вондрак“ – гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 14,00 лв. (Четиринадесет лева) без включен ДДС;
4. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, на помещение като ателие на приложник, с площ от 17,00 кв. м, разположено на втори етаж от масивна двуетажна сграда, с идентификатор по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе 63427.2.4221.8, със застроена площ на цялата сграда – 532,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Александровска“ №108, описана в АПОС №8711/ 17.10.2018 г., предоставена за управление на ПГДВА „Йосиф Вондрак“ – гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 19,00 лв. (Деветнадесет лева) без включен ДДС;
5. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, на помещение като музикално ателие, с площ от 25,00 кв. м, разположено на втори етаж от масивна двуетажна сграда, с идентификатор по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе 63427.2.4221.8, със застроена площ на цялата сграда – 532,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Александровска“ №108, описана в АПОС №8711/ 17.10.2018 г., предоставена за управление на ПГДВА „Йосиф Вондрак“ – гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 28,00 лв. (Двадесет и осем лева) без включен ДДС;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)