Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1069

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1069
Прието с Протокол № 50/21.07.2006 г.
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, Общински съвет Русе реши:

1. Предлага на Министерски съвет да бъде отпусната персонална пенсия на АЙНУР ОРХАН РЕДЖЕБ, ЕГН 9706135284.
2. Задължава Кмета на Община Русе в 7-дневен срок да изпрати документите до НОИ – София за разрешаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/