Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1069

Прието с Протокол № 53/16.12.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 36в, ал.3 т.1, във връзка с ал.1, т.1 от ППЗСП, Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе и План за действие към стратегията за 2010 г., Общинският съвет реши:

1. Отлага приемане на решение относно отнемане от Дом за медико-социални грижи за деца – Русе, предоставеното право на управление на обособена част от недвижим имот, описан в акт за общинска собственост № 1988/01.06.1998 г., представляващ отделни помещения – 208 кв.м, коридор и тераса – 50 кв. м, на четвърти етаж в западно крило и даване съгласие за разкриване на Дневен център за деца с увреждания в посочения имот.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)