Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 107 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6; чл. 4, ал. 4 ЗПСК и чл. 3, т. 3 и чл. 7, т. 11 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на ОбС – Русе, Общински съвет – гр. Русе реши:
1. Открива процедура за приватизация на поземлен имот на застроен терен, разположен в местност „Слатина”,“ /Индустриален парк – Русе/, представляващ УПИ II-91 от кв.887 по плана на гр. Русе с площ 211 кв.м. с трайно предназначение на територията: Урбанизиране и начин на трайно ползване: за производствен, складов обект, заедно с изградената върху него сграда с идентификатор 63427.333.89.1 със застроена площ 80 кв.м., брой етажи 2, предназначение: друг вид сграда за обитаване, АОС №7318/29.07.2014 г.
2. Упълномощава Кмета на общината с правата и задълженията на „възложител”, съгласно „Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)