Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 107

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 107
Прието с Протокол № 8/13.03.2008 г.

1. Предлага на Кмета на общината до 30 март 2008 г. да актуализира Заповедта за работата на Общинския експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/, издадена във връзка с чл. 5 ал. 4 от ЗУТ, като:
1.1 определи разширен състав на ОЕСУТ, включващ експерти в областта на устройство на територията и архитектурата и общински съветници.
1.2 да определи задълженията на състава по т.1.1, които да включват разглеждането на:
а/ подробни устройствени планове за терени, общинска собственост, във фаза задание и предварителен проект
б/ инвестиционни проекти в идейна фаза за обекти, които ще се изграждат с общински средства или ще се съфинансират от Община Русе
2. Задължава Кмета да представя Протоколите за разглеждане на обектите по т.1.2 а/ и б/ в канцеларията на Общински съвет Русе за сведение.