Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1070 Прието с Протокол № 40/13.10.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 58, ал. 4, във вр. с чл. 53, ал. 1 от Закона за социалните услуги, и чл. 87 от Правилника за прилагане на закона за социалните услуги, Общински съвет – Русе реши:

Считано от 01.11.2022 год. променя броя на потребителите на следните социални услуги:

– Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, адрес гр.Русе, ул. „Битоля“ № 1а, от 6 /шест/ на 10 /десет/ потребители;

– Дневен център за деца и младежи с увреждания – седмична грижа, адрес: адрес: гр.Русе, кв. „Тракция“, ул. „Искър“ № 41, от 20 /двадесет/ на 30 /тридесет/ потребители.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)