Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1070 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.30 от Наредба № 1 на Общинския съвет – Русе, протокол № 24/29.04.2014 г. на Комисията по общинска собственост, чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС и заявление за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

I. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014 г., както следва:
1 Имот, наводнена нива, с номер 000169 в местност Ямата, землището на град Мартен, община Русе, с площ от 1,629 дка, предмет на АЧОС №7197 от 06.03.2014 г. (вписан под № 122 том 8 ДВР 3203 вх. № 3229 от 18.03.2014 г., с прогнозен приход от продажбата в размер на 1100,00 лева, без ДДС, данъци и такси.
2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, частна общинска собственост представляващ наводнена нива, с номер 000169 в местност Ямата, землището на град Мартен, община Русе, с площ от 1,629 дка, предмет на АЧОС №7197 от 06.03.2014 г. (вписан под № 122 том 8 ДВР 3203 вх. № 3229 от 18.03.2014 г. с начална тръжна цена 1100,00 лева, без ДДС, данъци и такси..
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилите участници-купувачи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)