Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1070 Прието с Протокол № 43/21.02.2019 г.

На основание, чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 11,ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 1 на Общински съвет- Русе за общинската собственост във връзка с раздел I, чл.2 ал.1 т.7, Раздел ІІ чл. 3, чл. 4, чл. 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:
I. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на имоти – публична общинска собственост, както следва:
– имот-публична общинска собственост за лекарски кабинет, обслужващ спорта с площ от 31 кв.м., част от обект с площ 78,66 кв.м., с предназначение друг вид самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 63427.2.4790.1.7, гр.Русе ул.Драма №13, ет.1, обект 7, самостоятелния обект се намира в сграда №1 разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4790, брой нива на обекта:1, съседни самостоятелни обекти в сградата на същия етаж: 63427.2.4790.1.8, 63427.2.4790.1.6, под обекта няма, над обекта 63427.2.4790.1.23, 63427.2.4790.1.22, описан в АПОС № 6205/31.03.2010г. С начална наема цена 84.00 лв. с ДДС определена съгласно Раздел I, чл.2 ал.1 т.7, Раздел ІІ чл. 3, чл. 4, чл. 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение
– имот-публична общинска собственост за лекарски кабинет, обслужващ спорта с площ от 17,60 кв.м., с идентификатор 63427.2.4790.1.9, с предназначение за делова и административна дейност, гр.Русе ул.Драма №13, ет.1, обект 9, самостоятелния обект се намира в сграда №1 разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4790, брой нива на обекта:1, съседни самостоятелни обекти в сградата на същия етаж: 63427.2.4790.1.8, под обекта няма, над обекта 63427.2.4790.1.23, описани в АОС № 6205/31.03.2010г. С начална наема цена 54.00 лв. с ДДС определена съгласно Раздел I, чл.2 ал.1 т.7, Раздел ІІ чл. 3, чл. 4, чл. 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение
– имот-публична общинска собственост за лекарски кабинет, с площ от 32,80 кв.м., с предназначение за здравни и социални услуги, с идентификатор 63427.2.4790.1.8, гр.Русе ул.Драма №13, ет.1, обект 8, самостоятелния обект се намира в сграда №1 разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4790, брой нива на обекта:1, съседни самостоятелни обекти в сградата на същия етаж: 63427.2.4790.1.9, 63427.2.4790.1.7 под обекта няма, над обекта 63427.2.4790.1.23 описани в АОС № 6205/31.03.2010г. С начална наема цена 90.00 лв. с ДДС определена съгласно раздел I, чл.2 ал.1 т.7, Раздел ІІ чл. 3, чл. 4, чл. 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)