Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1071 Прието с Протокол № 40/13.10.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и от Закона за местно самоуправление и местна администрация, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021- 2027.

2. Възлага на отдел „Социални дейности“ към дирекция „Хуманитарни дейности“ предоставянето на услугата „Грижа в дома” на територията на община Русе като услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021- 2027.

3. Възлага на кмета на общината да утвърди „Правила за предоставяне на грижа в дома”, съобразно изискванията по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ и Решението на ЕК за УОИИ (Решение на комисията от 20 декември 2011 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)