Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1071 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1 от Наредба №49/2004 г. за поддържането на картата на възстановената собственост, във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОС и протокол № 10/30.01.2013 г. на Комисията по общинска собственост и заявление за попълване в общински ПИ № 000084, по КВС на с. Сандрово, община Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за извършване на делба на имот №000084 – публична общинска собственост, в землището на град Мартен, Община Русе, начин на трайно ползване – пасище, мера по начина предложен в скицата – проект, неразделна част от решението, като се обособяват: нов поземлен имот с НТП –Местен път, публична общинска собственост с площ от 1,100 дка, обхващащ съществуващата на място пътна връзка към ПИ 000085, северно от същия, нов имот с НТП – пасище, мера, публична общинска собственост с площ от 1,784 дка и южно от новия имот-местен път, нов имот с площ от 42,556 дка, с НТП – пасище, мера).
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да подаде молба по реда на чл.29 от Наредба №49/2004 г. на МЗГ за разделянето на имота, описан в т.1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)