Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1071 Прието с Протокол № 43/21.02.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 11 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Определя начална наемна цена на месец в размер на 943.00 лв. (деветстотин четиридесет и три лева) с ДДС, при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем, за обучение по спорт, на част от терен с площ от 6630.00 кв.м., заключена между т.1 (с координати Х 4857695.75 и Y 538730.69), т.2 (с координати Х 4857704.00 и Y 538771.92), т.3 (с координати Х 4857689.12 и Y 538774.72), т.4 (с координати Х 4857688.62 и Y 538771.76), т.5 (с координати Х 4857641.32 и Y 538780.86), т.6 (с координати Х 4857636.94 и Y 538757.47), т.7 (с координати Х 4857596.58 и Y 538765.29), т.8 (с координати Х 4857581.22 и Y 538689.98), т.9 (с координати Х 4857627.59 и Y 538684.69), т.10 (с координати Х 4857635.48 и Y 538722.51), т.11 (с координати Х 4857671.00 и Y 538715.11), т.12 (с координати Х 4857674.67 и Y 538734.61), онагледена със скица-проект, представляващ реално обособена част от ПИ с идент.№ 63427.7.771 ведно със сгради с идент. № 63427.7.771.1 с площ от 96.00 кв.м, № 63427.7.771.2 с площ от 449.00 кв.м., предмет на Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 8096/12.08.2016г.г., с адрес: гр. Русе, ул. „Професор Димитър Баларев“ №2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)