Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1071

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1071
Прието с Протокол № 50/21.07.2006 г.
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, ОбС – Русе реши:

1. Дава мандат на Кмета на Община Русе да подпише споразумение за прекратяване Договор за предоставяне на концесия за дейност „Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци” на територията на град Русе от 01.03.1999 година, с “ШЕЛЕ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, съгласно Приложение 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/