Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1071

Прието с Протокол № 53/16.12.2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, ал.1, т. 2 и чл. 8, ал. 4, чл. 17, ал. 1, т. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5, чл. 19 и чл. 22, ал. 2 от Наредба № 2/15.03.2002 год. на МТС, Общински съвет Русе реши:

І. Утвърждава промяна в междуселищната Общинска транспортна схема, като включва автобусна линия Русе – Бъзън със следния маршрут: Русе АГ Изток – Трета поликлиника – Подстанцията – Олимп – Оборище/Бриколаж – Афродита/у-ще „Йордан Йовков” – ЗПП – Дом „Майка и дете” – Русофили – ДЗС – Бъзън и едно разписание със следните курсове: от Русе – 07,55; 09,30; 14,30 и 17,00 часа и от Бъзън – 07,00; 08,45; 10,30 и 16,15 часа;
ІІ. Взема решение за възлагане на превоза по линията Русе – Бъзън, едно разписание от утвърдената Общинска транспортна схема и делегира изпълнението на функциите си относно провеждането на конкурс за същото на Кмета на Община Русе.
ІІІ. Утвърждава следните изисквания към кандидатите и технически условия към превозните средства:
1. Кандидатите да са физически и юридически лица, регистрирани като търговци, които притежават лицензия и други документи, изисквани от Закона за автомобилните превози, Наредба № 33/1999 год. и Наредба № 2/2002 год. на МТС;
2. Не се допускат до участие кандидати, които:
2.1. не са осигурили необходимия брой превозни средства, включително и резервни, за извършване на обявения превоз;
2.2. не са представили някои от задължителните документи;
2.3. са представили предложение /оферта/, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия;
2.4. е представил калкулация, която не е поставена в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Калкулация на предлаганата цена“, поставен в общия плик;
3. Необходим парк за обслужване на маршрутното разписание – 1 автобус и 1 резерва;
4. За извършване на превоза могат да участват всички класове автобуси от категории М2 и М3 /предвид големия пътникопоток-средно над 25 пътника на курс/, във връзка с разпоредбата на чл. 18 от Закона за автомобилните превози;
5. Представените превозни средства да са минали периодичен преглед за техническата изправност, съгласно Закона за движение по пътищата.
6. Всеки кандидат участва /подава/ предложение /оферта/ за маршрутното разписание.
6.1. Данните в офертата се отпечатват или попълват с неизтриваемо мастило и се подписват от лице или лица, надлежно упълномощени за това от името на участника. Всички страници на офертата с направените по тях поправки се парафират от лицето, подписало офертата.
6.2. При изготвянето на предложението /офертата/, кандидатите са длъжни да се придържат строго към предварително обявените условия на конкурса.
6.3. Предложението /офертата/ и калкулацията се представят в два отделно запечатани непрозрачни плика към изискуемите документи поставени в общ /непрозрачен/ плик, надписан с адреса за кореспонденция на кандидата, телефон/факс, както и наименованието на конкурса – „Обществен превоз на пътници по автобусна линия Русе – Бъзън от утвърдената Общинска транспортна схема”. Общият плик се подава в деловодството на общината от кандидата или упълномощено от него лице, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
7. Кандидатът подава заявление за участие в конкурса.
8. Всички копия в документацията да са заверени от управителя на фирмата и подредени по описания по-горе ред.
V. Утвърждава списъка на задължителните документи за участие в конкурса:
Кандидатите трябва да представят следните документи, като условие за допускане до участие:
1. Копие от документ за регистрация (съдебна или в Агенцията по вписванията) или посочен единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР).
2. Удостоверение за актуално състояние.
Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците – юридически лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти и удостоверение за актуално състояние (оригинал или заверено от участника копие).
Документът по настоящата точка следва да бъде издаден не по-рано от 1 (един) месец преди датата на представянето му с офертата.
3. Документ за регистрация по БУЛСТАТ.
4. Удостоверения за липса на задължения от:
4.1. НАП;
4.2. отдел „МДТ” към Община Русе;
4.3. отдел „Финансово-стопански” към Община Русе;
4.4. отдел „Наемни отношения” Община Русе;
5. Копие от лиценза за извършване на обществен превоз на пътници;
6. Списък на превозните средства, с които се участва в конкурса – марка и рег. №, изготвен от управителя на фирмата;
7. Копие от регистрационните талони на всички автобуси, включени в списъка по т.5, с които се участва в конкурса;
8. Копия от Протоколи за извършен периодичен технически преглед за проверка на техническата изправност на ППС и карти за допълнителен преглед на превозните средства, с които се участва – всички класове автобуси от категории М2 и М3 /предвид големия пътникопоток-средно над 25 пътника на курс/, във връзка с разпоредбата на чл. 18 от Закона за автомобилните превози.
9. Копия от знака за технически преглед на МПС по т. 5;
10. Копия от застрахователните полици „Гражданска отговорност” и „Злополука на пътниците” или „Гражданска отговорност на превозвача” на МПС по т.5;
11. Предложение /оферта/ по образец, приложено в конкурсните документи;
12. Заявление за участие – по образец, приложено в конкурсните документи;
13. Декларация от Управителя на фирмата дали парка, с който участва е ангажиран в други поръчки по ЗОП или конкурси;
14. Калкулация на предлаганата цена, с включени всички действителни разходи с ДДС.
Всички копия в документацията да са подредени по описания по горе ред и заверени от управителя на фирмата!
VІ. Утвърждава следните критерии, показатели и начин за оценка и класиране на кандидатите:
VІ.І. Критерии за оценка на кандидатите:
1. Екологичност на превозните средства – всяко превозно средство с:
ЕВРО 5 получава- 10 точки;
ЕВРО 4 получава- 8 точки;
ЕВРО 3 получава – 6 точки;
ЕВРО 2 получава – 4 точки;
ЕВРО 1 получава – 2 точки.
Обстоятелствата по този критерий се определят по регистрационния талон на основния автобус /т.е. автобусът предвиден за изпълнение на разписанието, без резервата/.
2. Допълнителни услуги в превозните средства /комфортност на автобуса/
2.1. Работеща аудио система за озвучаване на превозното средство– 1 точка;
Обстоятелствата по този критерий се установява след оглед на автобусите.
Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки за всяко МПС /основния автобус и резервата/.
3. Цени и социални облекчения
Най- ниската оферирана цена /мин.Ц/ до крайния пункт се приема за базисна и получава- 10 точки;
Следващите оферирани предложения спрямо базисната по възходящ ред се оценяват по формулата: /10-п.2/ точки, като п=1,2,3,4 и при п-по-голямо или равно на 5, предложената цена получава 0 /нула/ точки /п – поредността на предложенията/.
Предлаганата цена да включва всички действителни разходи с включен ДДС от началния до крайния пункт и всички платими суми.
Социални облекчения: За всяко оферирано социално облекчение – 0,1 т.
Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки за цената и социалните облекчения.
Цената и оферираните социални облекчения се вписват в договора на съответния класиран кандидат.
4. Оборудване на превозните средства за трудноподвижни лица
4.1. Всяко оборудвано превозно средство за превоз на трудноподвижни лица получава – 5 точки.
4.2. Необорудваните – 0 точки.
Обстоятелствата по този критерий се установяват от Протокола за извършен периодичен технически преглед за проверка на техническата изправност на ППС и карта за допълнителен преглед /Приложения №6 и №6Б от Наредба № 32/05.08.1999г. на МТ/.
Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки за всяко МПС /основния автобус и резервата/.
5. Възрастов състав на автомобилите по първоначална регистрация – определя се средната възраст на парка, с който се участва за маршрутното разписание и съответствуващия й брой точки.
5.1.От 0 до 2 години – 30 точки;
5.2. Над 2 до 5 години – 20 точки;
5.3. Над 5 до 10 години – 10 точки;
5.4. Над 10 години- не получава точки
Обстоятелствата по този критерий се определят по регистрационните талони на двата автобуса /основния и резервата/.
6. Собственост на автобусите(основен и резерва):
6.1. собствени –6 точки– доказва се с регистрационните талони на автобусите;
6.2. с договор за покупка на лизинг –5 точки – установява се лизингови договори;
6.3. наети – 1 точка – установява се с договори за наем на автобуси;

VІ.ІІ. НАЧИН НА КЛАСИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА:
Поредността в класирането е на база комплексната оценка на всяко предложение, като на първо място се класира предложението на този кандидат, който е с най-голям общ брой точки.
При равенство се класира получилият по-голям брой точки по критерия: „Екологичност на превозните средства”.
При повторно равенство в резултата, се класира кандидата получил по- голям сбор от точки по критериите: “Екологичност на превозните средства” и “Възрастов състав на автомобилите по първоначална регистрация”.

VІІ. Определя комисия за провеждане на конкурса в състав – Председател и 14 броя членове, от които:
• Юрист;
• Един представител на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”;
• Един представител на „Пътна полиция”;
• Един представител на Териториална данъчна дирекция – /НАП/;
• Двама представители на браншовите организации в областта на автомобилния транспорт;
• Общински съветници – Димитър Кънчев, Пламен Рашев, Пламен Ангелов, Стефан Бучаков и Теодор Оджаков;
• Общинска администрация – трима.

VІІІ. Определя цена на конкурсната документация- 60 лв. /без ДДС/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)

Настоящото решение подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в едномесечен срок от неговото съобщаване.