Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1072 Прието с Протокол № 40/13.10.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 17, ал.1, т. 7 от Закона за местно самоуправление и местна администрации, чл. 53, ал. 1 от Закона за социалните услуги и чл.83, ал.1 и 84, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за социалните услуги, Общински съвет – Русе реши:

1. Създава социална услуга „Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск“, на територията на Община Русе, държавно делегирана дейност, считано от 01.11.2022 г.

2. Параметрите на услугата по т.1, които са финансово обезпечени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година са следните:

  1. Вид: „Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск“;
  2. Профил: Деца;
  3. Адрес: гр. Русе, ж.к. „Тракция“, ул. „Тракия“ №25, ет. 2 в сграда – общинска собственост по АОС № 6729/ 26.07.2012 г.;
  4. Брой потребители: 16 /шестнадесет/

2.5. Начин на организация и управление – Община Русе до възлагане предоставянето на социалната услуга на частен доставчик чрез провеждане на конкурс.

2.6 Броят и длъжностите на служителите, които ще извършват дейността по предоставяне на социалната услуга – определени съгласно Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социални услуги в общността – 0,7 коефициент x 16 капацитет = 12 лица, съответно – управител, социален/ни работник/ци, психолог/ози, възпитател/и, медицински специалист, хигиенист/и и др. при необходимост.

3. Възлага на кмета на общината да изпрати Решението на Общински съвет до Агенция за социално подпомагане до 7 работни дни от влизането му в сила.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)