Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1072 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 34, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 на Общински съвет-Русе, във връзка с Протокол № 25/30.05.2014 г. на Комисията по общинска собственост и Заявление с вх. № ОИ-10-43/08.04.2014 г. от Станка Колева Атанасова, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за прекратяване съсобствеността между Община Русе и Станка Колева Атанасова, чрез изкупуване дела на Общината, представляващ:
1.1. 600,50/1201 кв.м. ид. ч. от УПИ XI-399 в кв. 12 по регулационния план на село Басарбово, срещу заплащане пазарната цена в размер на 7046,00 лв. (седем хиляди и четиридесет и шест лева) без ДДС, данъци и такси.
1.2. 568/1136 кв.м. ид.ч. от УПИ XII-399 в кв. 12 по регулационния план на село Басарбово, срещу заплащане пазарната цена в размер на 6665,00 лв. (шест хиляди шестстотин шестдесет и пет лева) без ДДС, данъци и такси.
Данъците и таксите са за сметка на Станка Колева Атанасова.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)