Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1072 Прието с Протокол № 43/21.02.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 11 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Определя начална наемна цена на месец в размер на 134,00 лв. (Сто тридесет и четири лева) без включен ДДС, при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем, като спортно игрище, на незастроен терен – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.7.730, с площ от 992,00 кв.м, с трайно предназначение – урбанизирана територия, с трайно ползване: спортно игрище, с административен адрес гр. Русе, ул. „Петрохан“ и ул. „Юндола“, предмет на АЧОС №5551/ 09.10.2008 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)