Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1073 Прието с Протокол № 40/13.10.2022 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.198б, т.2 и чл.198ж от Закона за водите, във връзка с чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие Община Русе да предостави за управление на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе на следния актив – публична общинска собственост, представляващ „уличен водопровод ПЕВП ф90 мм с начало т.1 в ОК 369 до УПИ II-1675, кв. 61, с.Николово, ул. „Черно море“ №23, Община Русе, на окончателна стойност 3 314,81 лв. (три хиляди триста и четиринадесет лева и осемдесет и една стотинки) без ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)