Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1073 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22 от ПЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол № 25/30.05.2014 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за ПУП-ИПР, във връзка с влязла в сила Заповед № РД-01-436/20.02.2014 г. на Кмета на Община Русе за подробен устройствен план-изменение план за регулация на кв. 11 по регулационния план на село Басарбово Общинският съвет реши:

1. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 22 кв.м. по улична регулация, приобщен източно към УПИ XX-277, след заплащане на Община Русе цена в размер на 257,00 лв. (двеста петдесет и седем лева) и дължимите ДДС, данъци и такси на Кристина Стоянова Денчева.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)